Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion, Italienska III

 • 7,5 hp

Här övar du upp din praktiska förmåga att uttrycka dig skriftligt på italienska, både genom egenproducerade texter och genom att översätta andras texter. Kursen innehåller även teoretiska delar som bl a handlar om texters uppbyggnad, den akademiska textens särdrag, översättarens roll, och om möjligheter och begränsningar med just översatta texter.

Denna kurs i Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med att producera och analysera egna texter och översättningar, men även med att analysera andras texter. Ett viktigt inslag är att öva upp det akademiska skrivandet. Kursen motsvarar även två delkurser inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskaplig teori och metod, Skriftlig produktion, Språkvetenskaplig teori och metod, Italiensk äldre litteratur, Italiensk språkhistoria och Översättning i teori och praktik, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion.

  • Översättning i teori och praktik, 3 hp
   Denna delkurs ger en introduktion till översättningsteori, men även mycket praktisk övning i att översätta olika typer av texter mellan svenska och italienska. Under delkursen arbetar vi mycket med att analysera och reflektera över våra egna och andras översättningar. Frågor som diskuteras är tex översättarens och sociokulturella faktorers roll vid översättning. Inför varje lektionstillfälle ska du ha läst relevanta avsnitt i kursboken, och inför varje lektionstillfälle får du även hemuppgifter i form av översättningar eller översättningsanalyser att utföra. Under lektionstid jämför, analyserar och diskuterar vi dessa översättningar. Delkursen examineras genom ett skriftligt salsprov med både en teoretisk del och en praktisk del där du får översätta till och från italienska.
    
  • Skriftlig produktion, 4,5 hp
   På denna delkurs ligger fokus på att utveckla det mer avancerade skrivandet och den grammatiska kompetensen. Undervisningen sker i form av seminarier som behandlar morfosyntax, textgrammatik, textbindning och interpunktion. Vi kommer även att arbeta med olika register och stilmarkörer. Syftet är att utveckla framförallt det akademiska skrivandet och att förbereda dig för kandidatuppsatsen som skrivs på Italienska IV. Därför ingår även föreläsningar som behandlar citeringsteknik och korrekt referenshantering. Under delkursen kommer du att utveckla ditt ordförråd och dina skrivarstrategier rent konkret, men du kommer även att utveckla din förmåga att analysera och reflektera över texter ur ett morfosyntaktiskt och textlingvistiskt perspektiv. Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som laddas upp på vår läroplattform. Uppgifterna rättas och kommenteras av läraren för att hjälpa dig att utveckla ditt skrivande på italienska.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 7,5 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt