Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska - kandidatkurs

På denna kurs är det dags att skriva ett kandidatarbete i form av en uppsats. Uppsatsen skrivs på italienska. Du läser dessutom två fördjupningskurser: en i italiensk litteratur och en i italiensk språkhistoria.

Italienska - kandidatkurs riktar sig till dig som studerat italienska III eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. En stor del av ditt arbete på den här kursen utgörs av att skriva en kandidatuppsats på 15 hp i italienska, dvs en begränsad forskningsuppgift i ett ämne som berör italiensk lingvistik eller litteratur. Förutom uppsatsen ingår även två kurser: Italiensk språkhistoria och Litteraturvetenskaplig fördjupning. Vissa terminer kan man söka kursen på halvfart. Det innebär att du läser de båda övriga delkurserna, för att sedan, under nästkommande termin, skriva uppsatsen. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. Största delen av undervisningen sker på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturvetenskaplig fördjupning, Italiensk språkhistoria, Examensarbete.

  Undervisning

  Litteraturvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

  På denna delkurs kommer du att fördjupa dina kunskaper inom ett litteraturvetenskapligt område och tillämpa dess metoder och teorier på italienska skönlitterära texter. Temat eller den historiska och kulturella kontexten som delkursen fokuserar på och fördjupar sig i kan variera från termin till termin beroende på lärarens kompetens, t ex imagologi och skapandet av litterära bilder och klichéer, migrantlitteratur eller genreteori. Genom muntliga uppgifter utvecklar du din förmåga att föra fördjupade resonemang om litteraturteori. I anslutning till delkursen kommer du att skriva en mindre forskningsuppgift vars syfte är att ge dig grundläggande insikt i de krav som ställs på en litteraturvetenskaplig text vad gäller metod, materialsökning och formalia.

  Italiensk språkhistoria, 7,5 hp

  Denna delkurs ger en genomgång av utvecklingen av det italienska språket från dess uppkomst till dagens italienska. Du kommer läsa om de historiska personligheter som bidragit till framväxandet av italienskan, och under kursen kommer du läsa flera originaltexter från olika epoker. Viktiga texter är tex  ”placito Capuano”, Dantes verk, Pietro Bembos teorier och Manzoni. Under kursen får du lära dig centrala begrepp och terminologi inom språkhistoria och du kommer även få ta del av olika forskningsmetoder som används inom just språkhistorisk forskning. Slutligen övar du på att utföra språkvetenskapliga analyser på originaltexter.

  Examensarbete, 15 hp

  På delkursen Examensarbete får du lära dig att hantera en begränsad forskningsuppgift. Uppgiften ska vara inriktad på antingen italiensk lingvistik eller italiensk litteratur och den skrivs på italienska. Du ska utforma uppsatsen utifrån normer och riktlinjer som styr vetenskapliga arbeten, både ur ett språkligt och ur ett innehållsmässigt perspektiv. Delkursen inleds med föreläsningar som är gemensamma för samtliga studenter på institutionen som skriver uppsats i något av våra språk. Dessa föreläsningar följs av en seminarieserie för studenterna i just italienska. På seminarieserien diskuterar vi uppsatsämnen, struktur, teori och metod, och ger återkoppling på varandras arbeten. Seminarieserien är koncentrerad till de första veckorna på terminen och i samband med dessa får du även en handledare som du kommer att ha kontakt med till dess att uppsatsen är klar för ventilering och diskussion i slutet av terminen. Under ventileringen får du diskutera din uppsats med en annan student som agerar opponent. Du får även själv agera opponent på en annan students ventilering. Uppsatsen examineras av en examinator som inte är handledaren och bedöms utifrån sin vetenskapliga kvalitet, struktur och språk.

  Examination

  Delkursen Litteraturvetenskaplig fördjupning examineras genom muntliga uppgifter och genom en hemtentamen i form av en mindre forskningsuppgift.

   Delkursen Italiensk språkhistoria examineras genom en salstentamen

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Cecilia Schwartz
  Michele Colombo
  Mauro Cavaliere
  Tzortzis Ikonomou
  Anna Gudmundson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.