Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska - kandidatkurs

På denna kurs är det dags att skriva ett kandidatarbete i form av en uppsats. Uppsatsen skrivs på italienska. Du läser dessutom två fördjupningskurser som fokuserar på valda teman ur italiensk lingvistik och italiensk litteratur.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Italienska - kandidatkurs riktar sig till dig som studerat italienska III eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. En stor del av ditt arbete på den här kursen utgörs av att skriva en kandidatuppsats på 15 hp i italienska, dvs en begränsad forskningsuppgift i ett ämne som berör italiensk lingvistik eller litteratur. Förutom uppsatsen ingår även två fördjupningskurser med syftet att belysa hur vetenskapliga arbeten utförs i praktiken. Kursen innehåller tre delkurser: Litteraturvetenskaplig fördjupning, Språkvetenskaplig fördjupning och Examensarbete. Vissa terminer kan man söka kursen på halvfart. Det innebär att du läser de båda fördjupningskurserna, för att sedan, under nästkommande termin, skriva uppsatsen. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. Största delen av undervisningen sker på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturvetenskaplig fördjupning, Språkvetenskaplig fördjupning, Examensarbete.

  • Litteraturvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
   På denna delkurs kommer du att arbeta aktivt med att tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och metoder på italienska skönlitterära texter. Temat eller den historiska och kulturella kontexten som delkursen fokuserar på och fördjupar sig i kan variera från termin till termin beroende på lärarens kompetens, t ex imagologi och skapandet av litterära bilder och klichéer, migrantlitteratur eller genreteori. Tanken är att denna kurs ska vara tätt sammankopplad med din lärares forskningsområde eller intresseområde. Under delkursen kommer du att erhålla redskap för att läsa och analysera litterär text, och i anslutning till delkursen kommer du att skriva en mindre forskningsuppgift. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt en hemtenta. I examinationerna prövas din förmåga att presentera och sammanställa iakttagelser i ett litterärt verk. Du kommer få visa att du kan göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter och presentera dem på akademisk italienska både muntligt och skriftligt.
  • Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
   På denna delkurs kommer du att arbeta aktivt med att tillämpa språkvetenskapliga teorier, metoder och begrepp på italiensk språkdata. Temat eller den historiska och kulturella kontexten som delkursen fokuserar på och fördjupar sig i kan variera från termin till termin beroende på lärarens kompetens, t ex andraspråksinlärning, dialektologi, sociolingvistik eller den italienska grammatikbokens historia. Tanken är att denna kurs ska vara tätt sammankopplad med din lärares forskningsområde eller intresseområde. Under delkursen kommer du att erhålla redskap för att analysera språkdata, och i anslutning till delkursen kommer du att skriva en mindre forskningsuppgift. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt en hemtenta. I examinationerna prövas din förmåga att tillämpa dina kunskaper på autentiska språkdata, och att presentera och sammanställa forskningsresultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter på akademisk italienska både muntligt och skriftligt.
  • Examensarbete, 15 hp
   På delkursen Examensarbete får du lära dig att hantera en begränsad forskningsuppgift. Uppgiften ska vara inriktad på antingen italiensk lingvistik eller italiensk litteratur och den skrivs på italienska. Du ska utforma uppsatsen utifrån normer och riktlinjer som styr vetenskapliga arbeten, både ur ett språkligt och ur ett innehållsmässigt perspektiv. Delkursen inleds med föreläsningar som är gemensamma för samtliga studenter på institutionen som skriver uppsats i något av våra språk. Dessa föreläsningar följs av en seminarieserie för studenterna i just italienska. På seminarieserien diskuterar vi uppsatsämnen, struktur, teori och metod, och ger återkoppling på varandras arbeten. Seminarieserien är koncentrerad till de första veckorna på terminen och i samband med dessa får du även en handledare som du kommer att ha kontakt med till dess att uppsatsen är klar för ventilering och diskussion i slutet av terminen. Under ventileringen får du diskutera din uppsats med en annan student som agerar opponent. Du får även själv agera opponent på en annan students ventilering. Uppsatsen examineras av en examinator som inte är handledaren och bedöms utifrån sin vetenskapliga kvalitet, struktur och språk.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Allmänt

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt