Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Civilrätt D

Kursen Civilrätt D är en kurs i fastighetsrätt där studenterna lär sig att tillämpa rättsregler inom allmän fastighetsrätt, speciell fastighetsrätt samt entreprenadrätt.

Civilrätt D
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Civilrätt D är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen.

Läs mer om juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Inom ramen för kursen behandlas grundläggande fastighetsrättsliga rättsregler och rättsprinciper som berör rättigheter i fast egendom och markanvändning i vid mening. Kursen civilrätt D och ämnet fastighetsrätt har en tematisk inriktning. Med detta avses att kursen behandlar fastigheter och fastighetsanvändning utifrån ett funktionellt perspektiv med utgångspunkt i de sakfrågor som uppkommer genom transaktioner med eller användning av fast egendom. Frågeställningar som uppkommer vid till exempel transaktioner med fastigheter eller planer för ändrad markanvändning är ofta av juridiskt systematiskt gränsöverskridande karaktär. Ämnet omfattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga regler och principer och de frågor som behandlas inom ramen för kursen är som en följd av detta av såväl civilrättslig som offentligrättslig karaktär.

En grundläggande tanke med kursen är att studenten ska få en helhetsbild av fastighetsrätten och de samhälleliga, ekonomiska och sektoriella samband som ligger till grund för den särskilda regleringen av fastigheter. Genom att behandla ämnet ur ett tematiskt funktionellt perspektiv ska studenten få förståelse för samspelet mellan den civilrättsliga och den offentligrättsliga regleringen av mark och markanvändning.

Fastighetsrätt omfattar grundläggande civilrättsliga frågor om bland annat äganderättens omfattning och innebörd och är ett centralt ämne inom juristprogrammet, inte minst med tanke på fastigheternas betydelse för kreditgivning och de sociala och miljömässiga aspekterna av användningen av fastigheter.

Inom ramen för kursen behandlas civilrättsliga frågeställningar inom den allmänna fastighetsrätten (köp av fastighet, fastighetspant, fastighetsexekution och andra sakrättsliga aspekter samt hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom) och offentligrättsliga frågeställningar inom ramen för den speciella fastighetsrätten (fastighetsbildning, plan- och byggreglering samt expropriation). Vidare berörs en rad miljörättsliga frågeställningar avseende användningen av fastigheter. Beträffande de sistnämnda frågeställningarna aktualiseras såväl civilrättsliga som offentligrättsliga regler.

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Civilrätt D

  Kursbeskrivning (174 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Elisabeth Ahlinder samt Richard Hager.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: cd@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Johan Mörlin 
   

  Kursföreståndare: 
  Elisabeth Ahlinder 
  Richard Hager