Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rättsinformatik

Rättsinformatik identifierar samband mellan juridik och informationsteknik (IT) och förklarar hur IT kan fungera som rättsligt styrinstrument, objekt för rättstillämpningen och som arbetsverktyg för juristen.

rättsinformatik
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Kursen Rättsinformatik är en obligatorisk grundkurs på avancerad nivå som ges inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Den yrkesverksamme juristen står idag inför att tolka och tillämpa lagar och andra bestämmelser som är mer eller mindre väl anpassade till digital informationshantering liksom helt nya regelverk som kan ha tillkommit just för att reglera till exempel elektroniskt uppfyllande av formkrav rörande skriftlighet och undertecknande. Mot bakgrund av detta är kursen Rättsinformatik uttalat metodorienterad. Upplägget syftar till att studenterna ska öva sin förmåga att med hjälp av tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter från juristprogrammet kunna identifiera, bedöma och värdera rättsfrågor i digitala miljöer såväl inom den offentliga som den privata sektorn. I syfte att konkretisera sambandet mellan juridik och IT innehåller kursen också en del inslag av materiell rätt, t.ex. avseende integritetsskydd vid behandling av personuppgifter.

Ämnet rättsinformatik är tvärvetenskapligt genom sitt samband med data- och systemvetenskapen. I kursen ägnas därför särskild uppmärksamhet åt hur juridiken i metodhänseende har kommit att spela en proaktiv roll när digitala systemlösningar ska utformas och riskanalyser genomföras.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (191 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, skriftlig seminarieuppgift, muntlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Katarina Fast Lappalainen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: ri@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Kursföreståndare: 
  Katarina Fast Lappalainen