Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, 7,5 hp

Kursen Arbetslivets juridik II syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt, och till viss del även internationellt, perspektiv. Kursen ges som fristående men ingår även i PAO-masterprogrammet som är ett program som erbjuds i samverkan mellan flera institutioner vid Stockholms universitet.

För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått Arbetslivets juridik, kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller på annat sätt motsvarande utbildning. PAO-masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kursen avser bland annat att redogöra relationen mellan den nationella arbetsrätten och motsvarande reglering på EU-nivå samt att förmedla arbetsrättens samhälleliga funktion. På föreläsningarna berörs bland annat ämnen som whistleblowing, utstationering och entreprenörsansvar, likabehandling, upphovsrätt i anställning och konkursarbetsrätt.

 

Kursupplägg

 

Vid kursens undervisningstillfällen ligger särskild fokus på att lärare och studenter ska föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle.

Kurslitteraturen kan i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter. På tentamen ges kunskapsfrågor och frågor som testar studentens förmåga att självständigt analysera och lösa en juridisk problemställning med hjälp av lagtext och rättsfall.
 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • Utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde.
 • Använda juridisk metod och terminologi inom kursens sakområde.
 • Förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare inom kursens sakområde.
 • Identifiera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde.

 

Undervisning

 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Dessa är i huvudsak obligatoriska. 

Undervisningen har till största delen formen av seminarier, där deltagarna förväntas att aktivt delta och diskutera de rättsliga frågor som är angivna i studiematerialet för seminariet. Inför varje seminarieövning är det brukligt att räkna med ca två arbetsdagar till förberedelse.

 

Obligatoriska moment

 

Deltagande i undervisningen vid minst 80 % av undervisningstillfällena är obligatorisk, vilket motsvarar frånvaro på max tre föreläsningar. Föreläsningen "Inför tentamen" är frivillig och räknas inte in som en av de föreläsningar med 80% obligatorisk närvarokrav.

Om särskilda skäl finnes kan examinator ge dispens från obligatoriet. 

Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt.

 

Examination

 

Examination sker genom skriftlig hemtentamen. Endast studenter som har uppfyllt kravet på närvaro får sin tentamen rättad.Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen tillämpas alternativ 4 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Examinationsregler vid Juridiska institutionen).  

 

Betyg

För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

 

Examinator


Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

 

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

 

För närvarande finns kursens schema endast publicerat på institutionens hemsida. Kursen ges på halvfart kvällstid vilket normalt motsvarar ca tre lektioner i veckan. Lektionernas längd är vanligen 3h och de startar ofta vid kl 18.00.

Se kurshemsidan för Arbetslivets juridik II.

 

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

 

Kurslitteratur

 • Birgitta Nyström, Eu och arbetsrätten, fjärde upplagan, Norstedts Juridik. 2016
 • Susanne Fransson, Yttrandefrihet och Whistleblowing: om gränserna för anställdas kritikrätt, första upplagan, Premiss. 2018


Särtryck

 • Erik Danhard, KonkursArbetsrätt, Jure förlag 2018 (finns på Akademibokhandeln)


Artiklar

 • Jonas Malmberg, Arbetsrätten efter EU-inträdet, Svensk Juristtidning, 2011 nr 4


Rättsfall och domar

 • C-84/94 Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd
 • C-67/96 Albany International
 • Mål C-426/11 Alemo Herron m.fl.


Förutom lagtext ingår även artiklar, rättsfall och direktiv. All litteratur läses alltid i senaste upplaga.

 

Kontakt

 

Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

 

Studievägledare
Promi Hoque
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
 

Kurskontakt
E-post: arjur2@juridicum.su.se

 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen