Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljöskyddsjuridik

Den fristående kursen Miljöskyddsjuridik vänder sig till dig som är intresserad av miljörätt, men som inte läser på Juristprogrammet. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om rättsfrågor avseende skyddet av den yttre miljön.

Flygfoto över Stockholms universitet och dess närmiljö
Foto: Clement Morin / Stockholms universitet

Miljöskyddsjuridik utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

I kursen behandlas centrala delar av den svenska miljörätten. Detta innefattar såväl förvaltningsrättsliga som straffrättsliga och civilrättsliga aspekter. Tyngdpunkten ligger på miljöbalken och dess följdlagstiftning. Den i Sverige tillämpliga miljörätten placeras också in i en europarättslig och folkrättslig kontext. Kursen inleds med en introduktion till rättsordningens struktur och grundläggande principer. Träning ges i att identifiera juridiska problem, finna och applicera relevanta rättsregler samt att i analysera hur tillämpningen av regelverket bidrar till uppnående av politiska målsättningar  

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier samt handledning för gruppuppsats.  

  Examination

  Examination sker genom författande och presentation av gruppuppsats samt genom skriftlig salstentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  miljo@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Åsa Romson 
  Jonas Ebbesson