Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sjö- och transporträtt

Inom ramen för kursen Sjö- och transporträtt analyseras det regelverk som styr sjö- och transportnäringen.

Cargo ship with coal bulk load on the river
Photo: Andrii Biletskyi / Mostphotos

Sjö- och transporträtt (Maritime and Transportation Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Även sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området sjö- och transporträtt kan ges tillträde till kursen. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen är tvärdisciplinär i så måtto att regelverket omfattar såväl folkrättsliga, offentligrättsliga som civilrättsliga regler. Avsikten är att du ska ges en helhetsbild av näringen i ett juridiskt perspektiv. I förhållande till de obligatoriska kurserna på Juristprogrammet innefattar studierna i sjö- och transporträtt såväl en breddning som fördjupning av de juridiska kunskaperna. Breddningen åstadkoms genom att sjö- och transporträtt inte ingår i de studierna av de obligatoriska kurserna medan fördjupningen består i att sjö- och transporträtten lägger ytterligare en dimension till de ämnesområden som studeras inom ramen för de obligatoriska kurserna. Som exempel på detta kan nämnas civilrätten där de sjö- och transporträttsliga reglerna samverkar med de köprättsliga och försäkringsrättsliga reglerna.

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Sjö- och transporträtt

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt återkoppling på promemorior. De närmare formerna för undervisning framgår av kursbeskrivningen.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna, författande av föreskrivna promemorior och salstentamen.

  Examinator

  Johan Schelin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm


  Se en presentationsfilm av kursen

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  marit@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Hedda Brinklert

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin