Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medicinsk rätt

Kursen Medicinsk rätt avser att analytiskt behandla och belysa den medicinska rätten i hela dess vidd, dvs. rättsliga aspekter på hälso- och sjukvården och annan medicinsk verksamhet, såsom biomedicinsk forskning, läkemedelsområdet och vissa hälsoskyddsfrågor.

Medicinsk rätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Medicinsk rätt utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen riktar sig till såväl juriststudenter, som studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt yrkesverksamma som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

I de områden som denna kurs omfattar så ingår bland annat kraven på hälso- och sjukvården och dess personal, patientens rättsliga ställning, hälso- och sjukvårdssekretess, regelverket kring medicinsk forskning, reproduktiv hälsa, vård i livets början och slut samt tvångsvård av psykiskt sjuka patienter. Då medicinsk rätt befinner sig i skärningspunkten mellan olika rättsliga discipliner, kommer kursen spänna över flera rättsområden såsom statsrätt, förvaltningsrätt, socialrätt och mänskliga rättigheter.

Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för studenterna att inta ett analytiskt och kritiskt perspektiv på det medicinrättsliga regelverkets innehåll och tillämpningsområden. Det innebär att studera gällande reglers utformning och genomförande, samt att särskilt diskutera rättsliga gränsdragningar, dilemman och utmaningar, bland annat till följd av den snabba medicin(tekniska) utvecklingen. Den medicinska rättens innehåll och omfattning är till viss del präglad av andra vetenskaper såsom medicin och etik. Därför berörs även interaktionen mellan juridiken och dessa vetenskaper. Fokus i kursen ligger på dagsaktuella medicinrättsliga frågor som knyter an till den praktiska tillämpningen på det medicinrättsliga området.
 

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll och utformning beskrivs i kursplanen. Det är denna som anger ramarna för kursen. 

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska case-baserade seminarier, där studenterna får i uppgift att enskilt och i grupp lösa medicinrättsliga problem utifrån fiktiva fallbeskrivningar. Undervisning ges även i form av handledning för författandet av en promemoria. Dessutom ingår ett obligatoriskt studiebesök till en myndighet som arbetar med medicinsk rätt.  

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna och deltagande i det obligatoriska studiebesöket. Med aktiv närvaro avses att studenten i fråga ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionen.

  Vidare ska studenten författa och muntligen presentera en PM-uppgift, som bedöms tvågradigt (godkänt alternativt underkänt). Examination sker också i form av en skriftlig salstentamen  

  Examinator

  Kavot Zillén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT21

  • Zillén, K, Mattsson, T & Slokenberga, S (red.), Medicinsk rätt, Nordstedts juridik 2020
  • Löwgren, H. C, Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård, (2020 eller senaste upplagan)

  I kursen används en central huvudbok (Zillén, m.fl.) och en författningshandbok
  (Löwgren). Författningshandboken innehåller en samling av de relevanta författningar som används i kursen. Ytterligare studiematerial publiceras i Athena under kursensgång.

  Kurslitteratur fastställd 2020-11-06

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  MR01@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Oskar Klingborn

  Kursföreståndare: 
  Kavot Zillén