Go to this page on our english site

Arbetslivets juridik I

 • 15 hp

Kursen Arbetslivets juridik I riktar sig främst till dig som har erfarenhet av personaladministrativt eller fackligt arbete. Kursen ger god kännedom om grundläggande principer inom arbetsrättens olika delar såväl på den privata som på den offentliga sektorn.

Den största tonvikten läggs på den individuella arbetsrätten, det vill säga de rättsregler som gäller i förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Förutom arbetsmiljölagen så behandlas även konkursarbetsrätt, medbestämmandelagen samt anställningsskyddspraxis. 

Vid denna kurs läggs mycket stor vikt vid att kursdeltagarna skall få övning i att handlägga arbetsrättsliga problem som man kan ställas inför i sitt yrkesliv. I praktiken sker detta bland annat genom att undervisning och examination är i huvudsak probleminriktad, vilket ger studenten det underlag som är erforderligt för att utveckla sin analytiska och metodiska förmåga på området.

 

 • Kursupplägg

   

  Vid kursens undervisningstillfällen ligger särskild fokus på att lärare och studenter ska föra en diskussion om de rättsfall och övningsexempel som är aktuella för respektive tillfälle.

  Kurslitteraturen kan i första hand ses som ett hjälpmedel för att lösa olika tillämpningsuppgifter. På tentamen ges kunskapsfrågor och frågor som testar studentens förmåga att självständigt analysera och lösa en juridisk problemställning med hjälp av lagtext och rättsfall.


  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Utnyttja centrala rättskällor.
  • Använda juridisk metod och terminologi.
  • Förklara rättsordningens funktioner som konfliktlösare.
  • Identifiera, presentera och lösa arbetsrättsliga problem inom kursens sakområde.

   

  Undervisning

   

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Dessa är i huvudsak obligatoriska. 

  Undervisningen har till största delen formen av seminarier, där deltagarna förväntas att aktivt delta och diskutera de rättsliga frågor som är angivna i studiematerialet för seminariet. Inför varje seminarieövning är det brukligt att räkna med ca två arbetsdagar till förberedelse.

   

  Obligatoriska moment

   

  Deltagande i undervisningen vid minst 80 % av undervisningstillfällena är obligatorisk, vilket motsvarar frånvaro på max fyra föreläsningar. Föreläsningen "Inför tentamen" är frivillig och räknas inte in som en av de föreläsningar med 80% obligatorisk närvarokrav.

  Om särskilda skäl finnes kan examinator ge dispens från obligatoriet. 

   

  Examination

   

  Examination sker genom skriftlig hemtentamen. Endast studenter som har uppfyllt kravet på närvaro får sin tentamen rättad.

   

  Tillåtna hjälpmedel

  Vid tentamen tillämpas alternativ 4 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Examinationsregler vid Juridiska institutionen).  

   

  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

   

  Examinator


  Information om kursens examinator läggs upp senast en månad före kursstart.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast publicerat på institutionens hemsida. 

  Se kurshemsidan för Arbetslivets juridik I.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Ahlberg, K., Arbetsmiljölagen med kommentarer, 14 uppl.
  • Blekemo, A & Gurmu, M., Rehabilitering och arbetsmiljö, 3 uppl.
  • Danhard E, Särtryck ur Konkursarbetsrätt
  • Göransson, H. & Del Sante N, Arbetsrätten: en introduktion, 8 uppl.
  • Holke, D. & Olauson, E., Medbestämmandelagen – med kommentar, 7 uppl.
  • Öman, S., Anställningsskyddspraxis, 9 uppl.
  • Lagtext i någon form, vanligen från Studiematerial CC eller ”lagen.nu”.


  All litteratur läses alltid i senaste upplaga.

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: arjur1@juridicum.su.se

   

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen