Analytisk kemi, kemometri, 15 hp

Om kursen

Utbildningens mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper i försöksplanering, optimering och regressionsmetoder inom i huvudsak följande områden: analytisk-kemisk processkontroll, spektroskopiska metoder, separationsmetoder samt grundforskning i analytisk kemi och annan laborativ forskning. Kursen förmedlar praktiska och teoretiska färdigheter i multivariat dataanalys, regressionsmodeller, data komprimering och informations extraktion applicerat på informationsrik kemisk data.

Kursen består av två moment:

1.Teori 7.5 hp

2.Laborationer 7.5 hp

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen