Analytisk kemi, kemometri, 15 hp

Utbildningens mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper i försöksplanering, optimering och regressionsmetoder inom i huvudsak följande områden: analytisk-kemisk processkontroll, spektroskopiska metoder, separationsmetoder samt grundforskning i analytisk kemi och annan laborativ forskning. Kursen förmedlar praktiska och teoretiska färdigheter i multivariat dataanalys, regressionsmodeller, data komprimering och informations extraktion applicerat på informationsrik kemisk data.

Kursen består av två moment:

1.Teori 7.5 hp

2.Laborationer 7.5 hp

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen