Kulturgeografi I, 30 hp

Om utbildningen

Kursen inleds med en introduktion till geografiämnet. Därefter behandlas ämnen som befolkning, landskap, resurser och matförsörjning, i såväl historiska samhällen som i nutid, samt städer och planering av urbana områden. Geografisk databehandling och framställning av kartor utgör ett eget moment inom kursen.

Kultur i benämningen kulturgeografi syftar på civilisation och samhälle. Geografi i benämningen kulturgeografi syftar på relationer av närhet och avstånd och på rumsliga mönster. Kulturgeografi är alltså ämnet om samhällen och dess geografi. Geografin kan handla om det lokala och nära och om globala och världsomspännande mönster. Samhällsfrågorna i kulturgeografi behandlar sociala, politiska och ekonomiska frågor; hur det ser ut i dag och också i ett historiskt perspektiv. Det innebär att kulturgeografi är ett brett ämne med en mängd olika inriktningar.

Som kulturgeografistudent vid Stockholms universitet möter du ledande forskare och lärare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi och genusgeografi, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, samhällsplanering, stadsgeografi och utvecklingsgeografi. Inom dessa olika inriktningar studerar du olika sätt att leva, tänka, planera, resa och arbeta. Du får kunskap om levnadsförhållanden runt om i världen och arbetar med de begrepp och metoder du behöver för att förstå sammanhang och se mönster. En utbildning i kulturgeografi innehåller studieresor och exkursioner, fältstudier och fältarbeten. De sker på olika sätt men har det gemensamt att man studerar företeelser på plats, det vill säga ute i fält.

Våra kurser ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta med en rad olika frågor. De kan handla om boende, ekonomisk tillväxt, kulturmiljövård, markanvändning, miljö, samhällsplanering, social och etnisk segregation, urban och regional utveckling, transporter och turism. Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för arbete inom utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Dessa arbeten kan handla om lokala, nationella eller internationella frågor och relationer.

Kulturgeografi kan studeras som huvudområde inom ett treårigt kandidatprogram och en tvåårig masterutbildning samt som kurser.

Om ämnet: Kulturgeografi

Kulturgeografi

Vill du studera och analysera världen omkring oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Samhällsperspektivet behandlar sociala, politiska och ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men också hur det såg ut förr. Det geografiska perspektivet kan röra allt från lokal och regional nivå till internationell och global nivå. Kulturgeografi är ett brett ämne med många olika inriktningar. Som student hos oss möter du lärare och ledande forskare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi, migration och globala processer, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor.

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, planera och resa. Du får kunskap om och insikt i levnadsförhållanden runt om i världen och du arbetar med relevanta begrepp och metoder för att förstå sammanhang och urskilja mönster. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. Som kulturgeograf kan du exempelvis arbeta inom konsultföretag, statliga organisationer och kommuner.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Kulturgeografiska institutionen