Geografisk informationsbehandling I, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Syftet är att studenten skall kunna redogöra för de viktigaste metoderna inom geografisk informationsbehandling samt använda informationen praktiskt vid analys av geografiska företeelser och ta hänsyn till skilda felkällor, samt kritiskt granska och analysera projekt som genomförts med geografiska data.

Innehåll och undervisningsmetoder

I kursen behandlas olika metoder för geografisk informationsbehandling. Skilda datastrukturer hanteras såsom rasterformat och vektorformat. Tonvikten ligger på metoder för rumsliga analyser. Under kursen diskuteras även metoder för datafångst och visualisering av geografiska data. Det huvudsakliga arbetet sker i form av ett projektarbete. I seminarieform diskuteras projektarbetet samt vad man kan använda geografisk information till.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen