Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv

På kursen studerar du aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus påpolitisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman är den politiska och ekonomiska maktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva makten över miljöfrågor och naturvårdsfrågor.

Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp, ges fristående, som en del av Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, som en valbar kurs på andra terminen inom kulturgeografi och inom Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp. Kursen är även valbar inom Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus påpolitisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman som tas upp är den politiska och ekonomiskamaktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva maktenöver miljöfrågor (hur, varför och av vem formuleras ett miljöproblem, vad innebär hållbar utveckling?) samt naturvårdsfrågor som till exempel bevarande av biologisk mångfald.

  Exempel från landsbygd och städer i Sverige, Europa och Afrika diskuteras.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, seminarier och projektarbete.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • definiera och förklara centrala begrepp med relevans för samhällsvetenskapliga miljöfrågor.
  • identifiera olika perspektiv på miljöfrågor och miljöproblem.
  • beskriva och ge exempel på miljöutmaningar och hur de kan förstås och studeras i ett samhällsperspektiv med utgångspunkt i aktuell forskning.
  • visa förmåga att självständigt och i grupp värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom kursens ämnesområde.
  • kritiskt diskutera miljöutmaningar utifrån konkreta exempel, samt identifiera behov av ytterligare kunskap.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter, hemtentamen, deltagande i kamratgranskning, seminarium och redovisning av projektarbete.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen.

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition