Rum och samhälle - teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom kulturgeografin.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du reflektera över - kulturgeografi som perspektiv och ämnesområde. - sambanden mellan, å ena sidan, teoretiska och metodologiska perspektiv och, å andra sidan, forskningsfrågor och forskningsdesign. - teoretiska och metodologiska aspekter i litteratur inom kulturgeografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen syftar till att ge en överblick över perspektiv och arbetssätt inom kulturgeografin från olika tidsperioder men har sin betoning på mer samtida teorier och metoder. Vidare tränas förmågan att granska litteratur utifrån dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Kursen omfattar seminarier, metodinslag och skriftliga fördjupningsuppgifter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen