Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretiska perspektiv på samhällsplanering

Kursen behandlar samhällsplaneringens centrala teorier med tonvikt på samhällsvetenskapliga inriktningar.

Detta är en kärnkurs för studenter på masterprogrammet i samhällsplanering, 120 hp. Kursen är öppen för studenter på tredje terminen i masterprogrammet i kulturgeografi, 120 hp, och masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen tar till exempel upp förändrade planeringsparadigm i ett historiskt och internationellt perspektiv, planerares roll och samverkan med andra institutioner och aktörer samt samspelet mellan planering, politik och makt i ett rumsligt perspektiv. Kursen behandlar även hur planeringen tar hänsyn till olika grupper och individer, som t.ex. kön, ålder, etnicitet och klass samt hur planeringen svarar mot samhällets ideal och värderingar.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna beskriva, jämföra och tolka olika planeringsteorier och planeringsparadigm samt skriftligt och muntligt föra en vetenskaplig diskussion kring olika planeringsteoretiska frågeställningar och perspektiv.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter och hemtentamen.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition