Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Efter kursen förväntas du kunna beskriva, jämföra och tolka olika planeringsteorier och planeringsparadigm samt skriftligt och muntligt föra en vetenskaplig diskussion kring olika planeringsteoretiska frågeställningar och perspektiv.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar samhällsplaneringens centrala teorier med tonvikt på samhällsvetenskapliga inriktningar som till exempel förändrade planeringsparadigm i ett historiskt och internationellt perspektiv, planerares roll och samverkan med andra institutioner och aktörer samt samspelet mellan planering, politik och makt i ett rumsligt perspektiv. Kursen behandlar även hur planeringen tar hänsyn till olika grupper och individer, som t.ex. kön, ålder, etnicitet och klass samt hur planeringen svarar mot samhällets ideal och värderingar.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen