Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering, 7,5 hp

Om utbildningen

Syfte kunskapsmål

Idén med kursen är att sammanlänka forskningsfälten boendesegregation, grannskapseffekter och bostadssystem. Målet med kursen är således att studenterna ska kunna arbeta med samhällsplanering och i synnerhet bostadsplanering i yrkeslivet med god kunskapsgrund.

Innehåll och undervisningsmetoder

Forskning inom boendesegregation utgår från frågor som rumslig fördelning av människor i olika grannskap och bestämning av segregationsmönster utifrån olika aspekter (socioekonomiska, etniska eller demografiska). En fråga är flyttningar hos individer med olika karaktäristika och resurser. Men även andra orsaker tillsegregation och åtgärder för att motverka segregation studeras.

Nära relaterat till mönster och orsaker bakom segregation är idén om grannskapseffekter, dvs konsekvenser av ett segregerat boende. Om det inte fanns någon tänkt eller verklig effekt av boendesegregation skulle inte motåtgärder vara en så viktig fråga inom samhällsplanering över hela världen. Hur mäts grannskapseffekter och vilka är resultateten?

Bostadsstrukturen har avgörande betydelse för många av dessa resultat. Om olika typer av bostäder separeras rumsligt och tillgången till skilda upplåtelseformer är ojämlik, påverkar detta segregation, uppdelning och grannskapseffekter. Politik om social blandning som motåtgärd kommer att tas upp. Kursen kommer använda forskning som utgångspunkt för att forma planeringsstrategier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen