Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering, 7,5 hp

Om utbildningen

Syfte kunskapsmål

Idén med kursen är att sammanlänka forskningsfälten boendesegregation, grannskapseffekter och bostadssystem. Målet med kursen är således att studenterna ska kunna arbeta med samhällsplanering och i synnerhet bostadsplanering i yrkeslivet med god kunskapsgrund.

Innehåll och undervisningsmetoder

Forskning inom boendesegregation utgår från frågor som rumslig fördelning av människor i olika grannskap och bestämning av segregationsmönster utifrån olika aspekter (socioekonomiska, etniska eller demografiska). En fråga är flyttningar hos individer med olika karaktäristika och resurser. Men även andra orsaker tillsegregation och åtgärder för att motverka segregation studeras.

Nära relaterat till mönster och orsaker bakom segregation är idén om grannskapseffekter, dvs konsekvenser av ett segregerat boende. Om det inte fanns någon tänkt eller verklig effekt av boendesegregation skulle inte motåtgärder vara en så viktig fråga inom samhällsplanering över hela världen. Hur mäts grannskapseffekter och vilka är resultateten?

Bostadsstrukturen har avgörande betydelse för många av dessa resultat. Om olika typer av bostäder separeras rumsligt och tillgången till skilda upplåtelseformer är ojämlik, påverkar detta segregation, uppdelning och grannskapseffekter. Politik om social blandning som motåtgärd kommer att tas upp. Kursen kommer använda forskning som utgångspunkt för att forma planeringsstrategier.

Om ämnet: Samhällsplanering

Samhällsplanering

Vill du vara med och skapa morgondagens samhälle? Samhällsplanerare arbetar med utformning och utveckling av såväl städer som glesbygd och landsbygd. Till de stora utmaningarna för framtidens planerare hör frågor om stadsbyggnad, ekonomisk utveckling, kulturens roll, miljöpåverkan, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist. Som student inom samhällsplanering får du verktyg för att förstå planeringsfrågor utifrån ett brett perspektiv vilket är nödvändigt för att kunna hitta hållbara lösningar. Det kan exempelvis handla om att motverka segregeringen på bostadsmarknaden genom kostnadseffektiva nybyggnationer eller att minska miljöpåverkan genom nya transportsätt. Andra viktiga frågor är hur invånare och andra intressenter kan göras mer delaktiga i planeringsprocesser samt hur vi skapar en levande och livskraftig landsbygd. De frågor samhällsplanerare arbetar med kräver sammansatta analyser och handlar i allt högre grad om att väga samman olika, ibland motstridiga, intressen till hållbara förslag och kommunicera dem till olika aktörer. En samhällsplanerare behöver en bred allmänbildning och förmåga att sätta samman kunskap från en rad olika sammanhang, som exempelvis politik, naturförhållanden och sociala villkor. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för samhällsplanerare växer och det finns bland annat möjlighet att arbeta inom kommun, stat, intresseorganisationer och konsultföretag. Samhällsplanerare efterfrågas, såväl lokalt, regionalt och nationellt som internationellt, som projektledare och utredare inom exempelvis frågor om kulturmiljö, boende, transporter, regional utveckling och markanvändning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Kulturgeografiska institutionen