Organisk kemi - reaktivitet och struktur, 15 hp

Kursens tonvikt är lagd på praktisk tillämpning av modern organisk analytisk teknik, som redan finns eller kommer att finnas på de flesta laboratorier, och en vidareutveckling av förmågan till arbete med organisk syntes. Kursen är en god grund för vidare specialisering inom organisk kemi mot såväl strukturanalytiskt arbete som syntetiskt inriktat arbete.

Teorin omfattar två moment:

- Organisk reaktionslära med tonvikt på mekanismer, en utvidgning och fördjupning av grundkursen (organisk kemi I).

- Spektrometriska metoder (IR, UV, NMR och MS), kromatografiska separationsmetoder.

Laborationer omfattar två moment:

- Organiska synteser som illustrerar modern laborationsteknik och som knyter an till reaktionsläran i teoriblocket.

- Separation och identifikation av organiska föreningar i en komplicerad blandning. Identifikationen görs huvudsakligen med spektrometri (IR, UV, NMR och MS).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen