Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk organisk kemi

  • 15 hp

Kursen vänder sig till studenter som vill lära sig att kombinera syntetisk organisk kemi med kvantkemisk

modellering för att på så sätt få en djupare förståelse för organkemiska processer. Datorbaserade

simuleringar är idag ett mycket värdefullt hjälpmedel inom i stort sett alla grenar av kemin, där i synnerhet

kvantkemi har haft stor genomslagskraft och visat sig mycket värdefullt inom den organkemiska och

metallorganiska kemin. Den kontinuerliga utvecklingen av såväl grundläggande teorier som

beräkningstekniker i kombination med en stark utveckling på datorsidan har lett till en snabb expansion av

området. Det är idag möjligt att genomföra beräkningar och modelleringar med stor noggrannhet till ett

ringa pris. Inom ramen för kursen kommer såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter av kvantkemi med

tydligt fokus mot organkemiska och metallorganiska applikationer att behandlas. Olika teorier och modeller som

används för att beskriva begreppen kemisk bindning och kemiska strukturer kommer att diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.