Grekiska III, 30 hp

Om kursen

Kursens mål är att på grundval av Grekiska II, 30 hp, ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk litteratur samt att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena.

Kursen består av nedanstående fyra delkurser:

1. Fördjupningskurs i grekisk språkvetenskap, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Centrala frågeställningar i den grekiska grammatiken behandlas såväl diakront som synkront utifrån ett givet textmaterial. En längre eller två kortare vetenskapliga uppsatser med anknytning till någon av de behandlade frågeställningarna läses intensivt.

2. Fördjupningskurs i det attiska dramat, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

en tragedi som inte tidigare lästs, eller en komedi, läser i original samt en tragedi och en komedi i översättning. En utförlig framställning av den grekiska litteraturen studeras. Någon vetenskaplig uppsats om det attiska dramat läses och redovisas parallellt.

3. Epik och lyrik, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Cirka 1500 vers epik och lyrik, varav Homeros två sånger och minst 200 vers lyrik, läses utöver vad som tidigare lästs, med beaktande av litteraturvetenskapliga, språkhistoriska och metriska aspekter. Iliaden och Odysséen samt cirka 500 vers lyrik läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om epik eller lyrik läses och redovisas parallellt.

4. Klassisk prosa, 7,5 högskolepoäng, provkod xxx

Cirka 120 sidor grekisk prosa läses utöver vad som tidigare lästs, vari texter av Thukydides och Aristoteles ska ingå samt Demosthenes, om inte studenten redan läst något av den sistnämnda. Hela Thukydides läses i översättning. Någon vetenskaplig uppsats om den antika prosan och en kortfattad introduktion till Astristoteles läses parallellt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen