Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturmiljöer - fallstudier

Kursen påvisar kulturmiljövårdens möjligheter att bevara, vårda och göra kulturhistoriskt värdefulla miljöer tillgängliga.

Syfte och kunskapsmål

Kursen avser att ge förmåga till självständig vetenskaplig undersökning av samspel mellan olika slags naturaspekter, artefakter och immateriellt arv, t ex byggnader, landskap, fornlämningar, biologiskt kulturarv, berättelser, ortnamn, att identifiera, värdera och tolka kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Innehåll och undervisningsmetoder

Landskap, fornlämningar och byggda miljöer studeras, i fält, i arkiv och museisamlingar så väl som i föreläsningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.