Fasta tillståndets kemi, 15 hp

Kursen behandlar förhållandet mellan struktur och egenskaper hos fasta kristallina material. Fokus läggs på viktiga oorganiska materialgrupper som metaller, metalloxider och silikater, samt viktigare kristallstrukturer som t.ex. perovskit, spinell och NaCl. Vidare diskuteras hur olika parametrar som symmetri, bindningslängd och elektronstruktur korrelerar med fysikaliska och strukturella egenskaper. De fysikaliska egenskaper som diskuteras är bland annat magnetiska, elektriska, optiska, dielektriska och jonledande egenskaper. Kursen behandlar också några viktiga experimentella tekniker för karakterisering av materials kristallstruktur och fysikaliska egenskaper såsom pulverröntgendiffraktion, termiska analystekniker, SEM/EDS, några spektroskopiska metoder samt metoder för att mäta elektriska transportegenskaper och magnetiska egenskaper.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen