Introduktion till materialkemi, 15 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till materialkemins grundläggande begrepp och metoder, samt en bred överblick

av hur kemi används för att framställa avancerade material, såsom små molekyler i fasta ämnen, polymerer,

glaser, keramer, metaller och kompositer. Kursen innefattar principerna för materialsyntes och processteknik,

t.ex. kemisk deposition, utfällning, biomineralisering, sol-gel och pulverbaserade processer, samt utvalda

karaktäriseringsmetoder, t.ex. mekaniska mätningar. Kursen ger kunskap om hur och varför olika material

kombinerar olika egenskaper och hur dessa material används teknologiskt. Kursen behandlar också, både

allmänt och från materialkemisk synvinkel, vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapens möjligheter och

begränsningar, forskningsetik, roll av materialkemi i samhällets hållbara utveckling samt nanosäkerhet. En

viktig del i kursen är det forskningsnära projektarbetet som utförs i grupp och presenteras vid ett avslutande

seminarium.

Om ämnet: Kemi

Kemi

Ta en tugga av ett äpple. Vad har det med kemi att göra? Mer än du tror! Ett äpple är inget annat än en samling kemikalier som socker, stärkelse och olika oljor. Om alla naturliga produkter består av kemikalier, kan vi då leva ett kemikaliefritt liv? Denna fråga och många andra får du möjlighet att fundera över då du läser kemi vid Stockholms universitet.

Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi dig som är framtidens problemlösare, entreprenör och upptäckare. Vi söker dig som vill förstå din omvärld!

Dina dagar består av föreläsningar och mycket tid i labbet, där teorin blir praktik. Under programmets gång kommer du att läsa kurser inom kemins olika områden:

*     organisk kemi

*     oorganisk kemi

*     fysikalisk kemi

*     biokemi

*     neurokemi

*     analytisk kemi

Dessutom ingår kurser i matematik, databearbetning och forskningsmetodik. För att ge dig en bra start i yrkeslivet kommer du att arbeta praktiskt nära olika forskargrupper, och göra praktik på ett företag. Kemistutbildningen avslutas med ett forskningsprojekt, som du gör på universitet eller ett företag, i Sverige eller utomlands.

ARBETSMARKNAD Kemister behövs för att bedöma risker med nya kemikalier och material och förklara hur världen fungerar. De kan skapa nya läkemedel och arbeta för en säkrare miljö. Kemister uppfinner, skapar, sprider kunskap och räddar världen. Vår utbildning ger dig kemikunskaper, förmåga att förklara det du gör och verktyg att analysera och lösa problem. Det är kunskap som behövs för att arbeta inom exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, konsultbolag och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden ser ljus ut.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för material- och miljökemi