Introduktion till materialkemi, 15 hp

Kursen ger en introduktion till materialkemins grundläggande begrepp och metoder, samt en bred överblick

av hur kemi används för att framställa avancerade material, såsom små molekyler i fasta ämnen, polymerer,

glaser, keramer, metaller och kompositer. Kursen innefattar principerna för materialsyntes och processteknik,

t.ex. kemisk deposition, utfällning, biomineralisering, sol-gel och pulverbaserade processer, samt utvalda

karaktäriseringsmetoder, t.ex. mekaniska mätningar. Kursen ger kunskap om hur och varför olika material

kombinerar olika egenskaper och hur dessa material används teknologiskt. Kursen behandlar också, både

allmänt och från materialkemisk synvinkel, vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapens möjligheter och

begränsningar, forskningsetik, roll av materialkemi i samhällets hållbara utveckling samt nanosäkerhet. En

viktig del i kursen är det forskningsnära projektarbetet som utförs i grupp och presenteras vid ett avslutande

seminarium.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen