Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 leder till en examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden.

30 hp Svenska, 30 hp Matematik, 30 hp Engelska och 30 hp valbar fördjupning

60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna

30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

30 högskolepoäng självständigt arbete

Det valbara fördjupningsområdet består av antingen

1. 30 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik

2. 30 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen

3. 30 högskolepoäng idrott och hälsa

4. 30 högskolepoäng bild

5. 30 högskolepoäng musik

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning och innan du kan genomföra den är du skyldig att begära ett registerutdrag hos polismyndigheten. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studievägledare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, www.mnd.su.se E-post: studievagledning@mnd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen