Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp

Om programmet

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Under den treåriga utbildningen utvecklar du ett yrkeskunnande och lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild, dans och drama. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument.

Bild

Genom att välja ingång bild kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Under utbildningen läser du 30 hp inom bild och i direkt anslutning till det har du en längre VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning). Då får du följa en bildlärare på din VFU-skola och själv planera och genomföra undervisning. Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs 6. I bildkurserna kommer du som student att arbeta med bildteoretiska litteraturstudier och gestaltande i olika tekniker och material.

Ämneskurserna i bild behandlar:

• material och tekniker för två- och tredimensionella gestaltningar samt processportföljbildämnets didaktik

• didaktiska frågeställningar om barn- och ungas visuella kulturer

• teorier och metoder för bildanalys

• visuell kommunikation

Länk till programsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen