Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Under den treåriga utbildningen utvecklar du ett yrkeskunnande och lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild, dans och drama. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument.

Idrott och hälsa

Genom att välja ingång idrott och hälsa kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från årskurs 1 till och med årskurs 6. Under utbildningen läser du 30 hp idrott & hälsa och i direkt anslutning till det har du en längre VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning). Då får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv planera och genomföra undervisning. Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs 6. Inom ämnet idrott och hälsa innebär studierna, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp.

Ämneskurserna i idrott och hälsa behandlar:

• grundläggande anatomi och fysiologi

• människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet

• idrottskulturen och dess sociala normer

• barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott

• olika synsätt på lek, kropp och rörelse

• gymnastiska och idrottsliga grundformer

• rörelse till musik och dansens grundformer

• bollen och bollspelens grundformer

• simningens grundformer inklusive vattenlivräddning

• friluftslivets grunder under olika årstider och orientering

Delar av utbildningen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande är en förutsättning för att kunna genomföra utbildningen.

Länk till programsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen