Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Under den treåriga utbildningen utvecklar du ett yrkeskunnande och lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild, dans och drama. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument.

Musik

Genom att välja ingång musik kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Under utbildningen läser du 30 hp musik med didaktisk inriktning och i direkt anslutning till det har du en längre VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning i ämnet musik F-6). Då får du följa en musiklärare på din VFU-skola och själv planera och genomföra undervisning. Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs 6. Inom ämnet musik innebär det, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete som till exempel färdighetsträning, personlig utveckling samt arbete och reflektion i grupp.

Ämneskurserna i musik behandlar:

• barns musikaliska utveckling och åldersrelevant repertoar

• musikteori och musikskapande

• musikanalys och musikaliskt uttryck

• olika former av musicerande som sång, spel och rörelse

• musikaliskt ledarskap och projektledning

• musikdidaktiskt arbete, planering och bedömning

Som undervisande musiklärare behöver du kunna förebilda sång och leda barnen från instrument som gitarr och piano. För att du ska kunna ta till dig musikkursernas innehåll på bästa sätt bör du därför ha god erfarenhet av att sjunga och spela instrument.

Länk till programsida

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen