Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Typologi och språklig mångfald - masterkurs

 • 30 hp

Examensarbetet är forskningsförberedande och ger studenten fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa ett självständigt och väl avgränsat forskningsprojekt inom studentens huvudinriktning.

Medan den huvudsakliga arbetsinsatsen avser det individuella projektet, inkluderar kursen även gemensamma uppsatsseminarier. Det specifika projektet väljs och formuleras i samråd med kursansvarig lärare och/eller handledare med specialkompetens inom studentens huvudinriktning. Arbetet ska bygga på inom ämnet relevanta forskningsmetoder och teoribildning, uppvisa tillfredsställande akademisk standard, samt utföras med kännedom om och beaktande av gällande forskningsetiska normer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier, grupphandledning och individuell handledning.

 • Kontakt

  Studentexpedition

  exp@ling.su.se

  Studievägledare

  Se institutionens hemsida
  Kontaktuppgifter för studentärenden