Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Annotation och hantering av förstahandsdata

Kursen ger en praktisk orientering där studenten övar upp sin förmåga att hantera och organisera förstahandsdata från resurssvaga och knapphändigt dokumenterade språk. Fokus ligger främst på att annotera och utföra en första analys av språkdata med hjälp av relevanta verktyg för akustisk analys (med exempelvis Praat), transkription (med exempelvis ELAN) samt glossning, kodning och interlinjär analys av inspelat eller eliciterat material (med exempelvis FLEx). Förutom att tillämpa fonetisk och fonematisk transkription av ett från svenskan avvikande språk enligt det Internationella fonetiska alfabetet (IPA), diskuteras även fonologisk och morfologisk analys av ett för studenterna tidigare mindre känt språk, samt aspekter av datahantering, långtidsarkivering och tillgängliggörande av förstahandsdata.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.