Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Annotation och hantering av förstahandsdata

Kursen ger en praktisk orientering i hur förstahandsdata från resurssvaga och knapphändigt dokumenterade språk kan hanteras och organiseras.

Annotation och hantering av förstahandsdata, 7,5 hp är en kurs på grundnivå i lingvistik. Kursens fokus ligger på annotering och analys av språkdata med hjälp av relevanta verktyg för akustisk analys, transkription samt glossning, kodning och interlinjär analys av inspelat eller eliciterat material. Verktyg som används är exempelvis Praat, ELAN och FLEx.
Förutom att tillämpa fonetisk och fonematisk transkription av ett från svenskan avvikande språk enligt det Internationella fonetiska alfabetet (IPA), diskuteras även fonologisk och morfologisk analys av ett för studenterna tidigare mindre känt språk, samt aspekter av datahantering, långtidsarkivering och tillgängliggörande av förstahandsdata.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga laborationsrapporter och inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, grundnivå