Planering av ett lingvistiskt projekt, 2,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska träna på att självständigt och i dialog med andra planera ett realistisk och väl angränsat mindre forskningsprojekt inom området lingvistik. Det planerade projektet ska omfatta motsvarande tio veckors heltidsarbete, och vara genomförbart givet studentens förkunskaper och befintliga resurser. I arbetet med projektplanen ingår att utforma en realistisk tidsplan, anknyta till relevant litteratur samt skissa på en lämplig metod under beaktande av gällande forskningsetiska normer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen