Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik, 300 hp

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination. Inriktning mot gymnasieskolan ger även möjlighet att få behörighet att undervisa i årskurs 7-9.

Fysik (120 hp) – Matematik (90 hp)

Det går också att välja kombinationen Matematik (120 hp) - Fysik (90 hp), se alla valbara kombinationer längre ned på sidan.

Innehåll och upplägg

De tre första åren läser du kurser i dina två ämnen. Du läser 90 hp fysik och 90 hp matematik. I något av dina två ämnen skriver du ett självständigt arbete på grundnivå om 15 hp. I det ämnet får du en kandidatexamen.

De två sista åren läser du utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning samt skriver ett självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot fysik om 30 hp. Det självständiga arbetet innebär att ditt första ämne sammanlagt utgörs av 120 hp samt att du får en masterexamen i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, är kurser om sammanlagt 60 hp som är obligatoriska för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och specialpedagogik.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp är en viktig del av utbildningen. Under din VFU medverkar du i undervisningen och deltar i lärares övriga arbetsuppgifter. Innan du kan genomföra din VFU är du skyldig att begära ett registerutdrag hos polismyndigheten.

Examina

Ämneslärarexamen (avancerad nivå)

Masterexamen (avancerad nivå)

Kandidatexamen (grundnivå)

________

Samtliga ämneskombinationer inom detta program listas nedan.

________

Om du har frågor är du välkommen att kontakta studievägledare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, studievagledning@mnd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen