Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia, 330 hp

Observera att inriktningen omfattar 300 hp

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination.

Geografi-Historia

Vår värld förändras allt mer! Det gäller förändringar i såväl ekologiska

som ekonomiska och sociala förhållanden på jorden. Geografiämnet behandlar

frågor kring hur, var och varför vår omvärld förändras lokalt och globalt ur ett helhetsperspektiv. Geografi är en vetenskap som allt sedan ”de gamla grekerna” beskriver och analyserar jorden och människans levnadsvillkor i rum och tid. Människans livsvillkor är föränderlig och i stort beroende av var på jorden hon bor. Det finns ofta tydliga samband mellan natur, samhälle och människans livsvillkor för en given plats på jorden. Ämnet är ett syntesämne av naturgeografi och kulturgeografi och har genom sin karaktär av tvärvetenskap många kopplingar till ämnen som biologi, medicin, historia, samhällskunskap, juridik och informationsteknik. Lärarutbildningen i geografi är även den tvärvetenskaplig och har koppling till frågor om hållbar samhällsutveckling.

Utbildningen i geografi börjar med en inledande kurs, som behandlar geografins grunder, om jordens olika naturmiljöer och deras utveckling, samt om befolkningsutveckling, globalisering och miljöfrågor. Därefter läser du kurser som lägger fokus på geografisk analys och frågor om resursutnyttjande och hållbar utveckling, och i i slutet på utbildningen kurser som innehåller egen vald ämnesfördjupning och ett självständigt arbete på 15 hp.

Ämnesstudierna i geografi omfattar 120 hp. Därutöver läser du historia om 90 hp.

Innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 225 hp

I utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

VFU är en viktig del av utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Behörighet och kombinationer

Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A samt Matematik B

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen