Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska, 330 hp

Observera att inriktningen omfattar 300 hp

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination.

Samhällskunskap-Engelska

I blockämnet samhällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. I samhällskunskap studeras ungdomars lärande och hur individ och samhälle påverkar varandra lokalt, nationellt och globalt. Ämnesinnehållet består av politisk teori med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internationella politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, massmedia, mänskliga rättigheter och betydande fokus på skolpolitiskt relevanta teman. Ämnesdidaktik finns både som särskild delkurs och integrerat i andra delkurser.

Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar för gymnasiebehörighet 120 hp och inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Därutöver läser du engelska om 90 hp.

Innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 225 hp

I utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

VFU är en viktig del av utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Behörighet och kombinationer

Engelska B, Samhällskunskap B samt Matematik B

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen