1900-talets kritiska tänkande, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen utgör en fortsättning på och fördjupning av ”Det kritiska tänkandets traditioner”. Med utgångspunkt i nyckeltexter från 1900-talet (av Freud, Adorno, Habermas m.fl) och nutida bidrag (Butler, Spivak, Agamben m.fl.) diskuteras hur de skilda teoretiska perspektiven både förvaltar och förnyar det kritiska tänkandet. Kursen ger en fördjupad förståelse av hur olika kritiska traditioner skiljer sig åt vad gäller såväl historiska referensramar som intellektuell stil och arbetssätt. I denna kurs fördjupas även studenternas träning i kritiskt tänkande som praktik genom att de utvecklar sina förvärvade färdigheter i en skriftlig examinationsuppgift, i vilken 1900-talets kritiska tanketraditioner aktualiseras och omsätts i en behandling av en dagsaktuell fråga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen