Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till litterär tolkningsteori

  • 7,5 hp

Kursen introducerar tolkningsteoretiska traditioner och frågeställningar inom litteraturvetenskapen.

Den ger fördjupade kunskaper i allmän och litterär hermeneutik, behandlar begrepp som förståelse, förklaring, historicitet, validitet och intention i deras förhållande till tolkningsarbetet samt belyser litteraturtolkningens gränser och förhållande till annan slags tolkning. Kursen syftar även till att utveckla den studerandes medvetenhet om tolkningsproblematikens ständiga aktualitet i litteraturvetenskapen.

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i litteraturvetenskap.