Det dokumentära och litteraturen, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar olika dokumentära strömningar i svensk 1900-talslitteratur och förklarar dokumentärbegreppets förhållande till tidigare traditioner som också aktualiserat litteraturens och fiktionens förhållande till "verklighet" och "sanning" på olika sätt. Utgångspunkten är traditionen med 1920- och 30-talets arbetarlitteratur, litterära reportage och reseskildringar, och 1960- och 70-talens dokumentarism. Mot denna kontext läses 2000-talets dokumentärlitteratur. Olika teoretiska perspektiv på förhållandet mellan fakta och fiktion belyses genom nedslag i reception och debatt. Även influenserna från olika internationella dokumentärtrender berörs för att kontextualisera begreppen och ge en grundläggande genreförståelse.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

- beskriva de viktigaste dokumentära trenderna i svensk 1900-talslitteratur.

- analysera dokumentära strategier i olika typer av dokumentärlitterära texter.

- problematisera det dokumentäras relation till begrepp som fiktion, sanning och verklighet.

- redogöra för och reflektera över de olika perspektiv på skillnaden mellan fakta och fiktion som präglat receptionen av dokumentärlitteratur under 1900- och 2000-talet.

Om ämnet: Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Gillar du att läsa? Är du intresserad av hur litteraturen har förändrats genom historien, från äldre tiders muntliga diktning fram till dagens digitala textvärldar? Vill du bli expert på att analysera och tolka texter? Då är litteraturvetenskap ett ämne som passar just dig! Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang. Från den litteraturhistoriska grunden bygger vi upp ett alltmer nyanserat vetenskapligt förhållningssätt. Du får läsa såväl kända klassiker som nyare litteratur, från Homeros och Sapfo till Toni Morrison och Tomas Tranströmer, och samtidigt fördjupa dig i allt från berättarteknikens ABC till postkoloniala aspekter. Under dina studier i litteraturvetenskap utvecklar du således en grundläggande litteraturhistorisk kompetens och tränas i kritiskt tänkande. Du förvärvar en ökad metodologisk och teoretisk insikt och en förfinad analytisk förmåga. Under studiernas gång kan du välja att fördjupa dig i exempelvis barn och ungdomslitteratur, genusteori, intermedialitet och modernitetsproblematik. Vi erbjuder en rad olika kurser, från grundkursen i litteraturvetenskap till olika kvällskurser.

ARBETSMARKNAD Studenter som har läst litteraturvetenskap arbetar idag ofta i yrken där höga krav ställs på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt. En del arbetar inom förlagsbranschen som exempelvis förläggare, redaktörer och språkgranskare. Andra jobbar som kritiker och kulturjournalister och syns i tidningar, på radio och teve och på nätet. Många litteraturvetare återfinns också i statliga och kommunala verksamheter som kultursekreterare och informatörer. Lärare och bibliotekarier är två andra viktiga yrkesgrupper där en litteraturvetenskaplig utbildning av tradition spelar en framträdande roll. Många etablerade författare och översättare har studier i litteraturvetenskap som akademisk merit. De färdigheter som studenterna uppövar under studier i litteraturvetenskap kan alltså mynna ut i många olika typer av anställningar.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik