Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskap I

Klimatförändring, miljögifter och minskad biodiversitet; effekter på luft, vatten och organismer... Listan på miljöproblem orsakade av människan är lång. Inom ämnet miljövetenskap studeras de naturliga systemen på vår planet och hur människan och samhället påverkar dessa.

Dead fish ACES

Kursen Miljövetenskap 1 ger en bred introduktion i miljövetenskap och inleder kandidatprogrammet i miljövetenskap men kan även läsas som fristående kurs.

Om kursens uppbyggnad

Kursen innehåller fem moment och inleds med momentet Redskap för problemlösning (RP75). I momentet ingår beskrivande och analytisk statistik och kvantitativa metoder för insamling och utvärdering och presentation av miljödata. Detta praktiseras i en fältstudie på en av universitetets fältstationer.

Den största delen av kursen ägnas åt miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder i två moment: Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del a, (NAT5) och Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del b (NA85). I del a studeras jordens biogeosfärssystem och dess komponenter (berg och jord, vatten, luft, organismer) samt viktiga processer och flöden i och mellan dessa delar. I del b studeras aktuella och historiska miljöföroreningar och miljöproblem, riskbedömning av hälsa och miljö samt globala miljöförändringar.

Det fjärde momentet Miljö och samhälle (MS75) har en samhällsinrikning och då studeras människans utnyttjande av jordens naturresurer, hållbar utveckling, grön ekonomi, politiska styrmedel, inklusive miljölagstiftning, och tekniska lösningar på miljöproblem i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Vetenskaplighet (VETE) är ett fakultetsgemensamt moment som ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är inte ämnesspecifik. Den består av seminarier om vetenskaplighet.

 • Kursupplägg

  Om situationen så kräver, kommer undervisningen att ges på distans.

  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Delkurser

  •  Redskap för problemlösning, 7.5 hp (RP75)
  •  Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del a, 5 hp (NAT5)
  •  Miljö och samhälle 7.5 (MS75)
  •  Naturvetenskapliga grunder i miljövetenskap del b,  8.5 hp (NA85)
  •  Vetenskaplighet, 1.5 hp (VETE)

  Undervisning

  Kursens första moment består av föreläsningar, övningar och en fältstudie i grupp med 2 övernattningar.

  Huvuddelen av de övriga momenten består av föreläsningar men studiebesök inlämningsuppgifter och övningar förekommer.

  De obligatoriska delarna är alla övningar, studiebesök och deltagande i grupparbeten samt fältövningen.

  Momentet Vetenskaplighet består av 4 seminarier om vetenskaplighet, obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov.

  Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet, samt inbjudna experter.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå och beskriva grundläggande begrepp och företeelser inom natur- och miljövetenskap
  • förstå och förklara olika natur- och samhällsvetenskapliga delar av ett miljöproblem
  • söka information på såväl bibliotek som via internet samt analysera och kritiskt granska enklare texter med miljövetenskapligt innehåll
  • strukturera, sammanställa och kommunicera information skriftligt och muntligt
  • tillämpa enklare statistiska metoder för att beskriva, tolka och presentera miljödata
  • arbeta såväl självständigt som i grupp för att kartlägga miljöproblem på ett vetenskapligt sätt

  Examination

  Kursen examineras med salstentor, grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

   

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod 2020: måndag 31/8  - fredag 15/1

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  The Blue Planet – An Introduction to Earth System Science av Brian J Skinner, INBUNDEN (Hardback). John Wiley & Sons Inc, Engelska, 2011-03-04, ISBN: 9780471236436, e-bokens ISBN: 9781118139721

  Kurslitteratur för kursens senare del kommer att läggas upp till kursens start.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Vill du läsa Miljövetenskap I som fristående kurs?

  Anmälan är öppen från 16 mars  till 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi