Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Storskaliga utmaningar för klimat och miljö

Kursen är inledande kurs på masterprogrammen i miljövetenskap och behandlar jordens miljösystem och de utmaningar de utsätts för genom olika miljöstörningar.

Kursen behandlar den yttre miljöns sammansättning och funktion, samt hur detta naturliga miljösystem påverkas av antropogena störningar. Kursen består av tre delar och innefattar:

Del 1, Globala utmaningar, ger en översikt av de stora utmaningarna kring samhällets påverkan på det naturliga systemet inklusive miljöetiska perspektiv. Dessutom behandlas sammansättning och funktion av miljösystemet samt koncept som biogeokemiska kretslopp, hydrologiska kretsloppet, och de storskaliga energibalanserna.

Del 2, Miljösystemet, omfattar en genomgång av stora störningar i miljösystemet såsom vattensystem (inklusive övergödning och påverkan på ekosystemet), luftföroreningar, klimatförändringar, och syntetiska kemikaliers kontaminering av miljön; påverkan på ekosystem, djur och människors hälsa

För varje typ av störning av miljösystemet behandlas:

 • effekterna – problembeskrivning
 • utsläppskällor
 • spridning och processer av den störande faktorn i miljön
 • åtgärder

Del 3, Verktyg för statistik, forskning och kommunikation, behandlar metoder för analys av miljödata samt hur man hittar och rapporterar vetenskaplig information.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Del 1: Globala utmaningar 3,5 hp.

  Del 2: Miljösystemet 8 hp.

  Del 3: Verktyg för statistik, forskning och kommunikation.  3,5 hp.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, grupparbeten samt övningar. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:
  Kunskapskontroll för del 1 sker genom obligatorisk närvaro.
  Kunskapskontroll för del 2 sker genom skriftlig redovisning av datorlaborationer.
  Kunskapskontroll för del 3 sker genom inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Kursen innehåller fältundervisning som kan medföra kostnader för studenten. Kursen ingår i masterprogrammen i miljövetenskap, men kan även läsas som fristående kurs. 

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Matthew MacLeod, Matthew.MacLeod@aces.su.se

  Department of environmental Science, unit of Contaminant Chemistry