Storskaliga utmaningar för klimat och miljö, 15 hp

Om utbildningen

Kursen är inledande kurs på masterprogrammen i miljövetenskap och behandlar jordens miljösystem och de utmaningar de utsätts för genom olika miljöstörningar. Kursen består av tre delar:

De globala utmaningarna, i denna del av kursen får du en överblick av jordens globala utmaningar och samhällets inverkan på olika miljösystem. Du kommer att lära dig grunderna om biogeokemiska kretslopp, vattnets kretslopp och de storskaliga energibalanserna. Du kommer dessutom att få diskutera etiska och filosofiska frågeställningar som kan uppstå i mötet mellan människa och miljö. Kursens del två behandlar Jordens miljösystem och storskaliga störningar störningar som förgiftade vattenmiljöer, luftföroreningar, markanvändning och terrestriska ekosystem, klimatförändringar, påverkan av syntetiska kemikalier effekter på ekosystem, organismer och människors hälsa. Dessa störningar kommer att behandlas ur fyra aspekter: observerade effekter, källor, spridning och vilka åtgärder som behöver vidtas. Kursens sista del ger dig statistiska redskap som du kommer att ha användning för i dina vidare studier.

Om ämnet: Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.