Organisk miljökemi och modellering, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika modelleringskoncept för att undersöka hur fysikalisk-kemiska egenskaper och olika miljöfaktorer påverkar organiska miljöföroreningars (OMF) beteende i miljön samt hur organismer exponeras. Kunskaperna är användbara inom bland annat miljökemisk forskning, riskanalys, myndigheternas miljööversyn, industrins miljöarbete och liknande.

Kursen ger kunskaper om:

* fördelningen av OMF mellan luft, vatten, jord, sediment och biota

* transport- och spridningsprocesser samt grundläggande kunskap om reaktioner av OMF i miljön

* modelleringskoncept med tonvikt på tillämpning inom miljökemi

* multimediamodeller om föroreningars transport och fördelning i miljön

* exponeringsmodeller, exponering av människor och andra organismer

* näringskedjemodeller; bioackumulation och biomagnifikation

* tillämpningar av modeller och användning av modeller inom översynsarbete

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen