Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aerosoler, moln och klimat

Kursen behandlar atmosfäriska partiklar (aerosoler) och deras inverkan på molnbildning, molnegenskaper och klimat. Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av och vår förmåga att förutse det framtida klimatet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Coronavirusinformation  

På grund av rådande pandemiläge kommer undervisningen vid Institutionen för miljövetenskap att ges online under vårterminen 2021.
Här är den senaste, kontinuerligt uppdaterade informationen om det nya coronaviruset och pandemin: Information om covid-19

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter) senast en dag före kursstart. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (läs mer här).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursperiod VT21: tisdag 23/3 - fredag 4/6 2021

Kursen fördjupar sig därför i aerosolers och molns inverkan på klimatet, från processer till klimatmodellers funktion.

Kursen ger kunskaper om:

* Atmosfärens struktur, allmänna cirkulation och molnbildning.

* Atmosfäriska modeller, deras uppbyggnad och funktion: från boxmodeller till regionala/globala transport- och klimatmodeller

* Atmosfäriska aerosolers källor, transformationsprocesser och torr/våtdeposition.

* Växelverkan mellan atmosfärens aerosoler, vattenånga och moln (Khöler-teori).

* Växelverkan mellan aerosoler/moln och elektromagnetisk strålning, inverkan på atmosfärens strålningsbalans, aerosolers direkta och indirekta klimateffekter. * Aerosoler och molns roll i klimatets återkopplingsmekanismer.

* Hur aerosoler och moln representeras i atmosfäriska modeller samt parameterisering av aerosol- och molnprocesser.

* Osäkerhet i klimatmodeller, med betoning på de osäkerheter som beror på aerosoler och moln.

* Experimentella metoder och observationer av betydelse för kursen och med tyngdpunkt på fjärranalys, stationsnätverk och dataassimilering. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, inlämningsuppgifter samtstudiebesök. Seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och studiebesök är obligatoriska.

  Lärandemål


  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för och förklara faktorer som påverkar atmosfäriska aerosolers koncentration,s ammansättning, storleksfördelning, dvs aerosolers källor, sänkor och omvandlingsprocesser
  • redogöra för och förklara hur aerosoler, moln och elektromagnetisk strålning påverkar varandra ochklimatet
  • redogöra för experimentella metoder av betydelse för moln och aerosolers klimateffekter på regional ochglobal skala, samt assimilering av dessa data och databaser
  • redogöra för atmosfäriska modellers principiella funktion, i synnerhet klimatmodellers, och hur aerosoleroch moln representeras i dem
  • kunna tolka resultaten från atmosfäriska modellers simulering av aerosoler/molns egenskaper ochklimateffekter. Vara väl förberedd för att i ett senare karriärsskede själv kunna använda sådana modeller
  • bidra till diskussioner avseende naturliga och mänskliga klimatförändringar, m.a.p. aerosoler och moln
  • sätta in aerosoler och molns klimateffekter i ett större sammanhang, jämföra dem med andra naturliga ochmänskliga klimateffekter, både m.a.p. resultat och osäkerhet
  • redogöra för möjligheter och risker med geoengineering som använder sig av aerosoler

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT21: tisdag 23/3 - fredag 4/6 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Olivier Boucher, Atmospheric Aerosols: Properties and Climate Impacts, Springer 2015: www.springer.com

  Other material shared by the teachers over Athena

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Douglas Nilsson, Douglas.Nilsson@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap