Aerosoler, moln och klimat, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar atmosfäriska partiklar (aerosoler) och deras inverkan på molnbildning, molnegenskaper och klimat. Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av och vår förmåga att förutse de klimatförändringar Kursen fördjupar sig därför i aerosolers och molns inverkan på klimatet, från processer till klimatmodellers funktion.

Kursen ger kunskaper om:

* Atmosfärens struktur, allmänna cirkulation och molnbildning.

* Atmosfäriska modeller, deras uppbyggnad och funktion: från boxmodeller till regionala/globala transport- och klimatmodeller

* Atmosfäriska aerosolers källor, transformationsprocesser och torr/våtdeposition.

* Växelverkan mellan atmosfärens aerosoler, vattenånga och moln (Khöler-teori).

* Växelverkan mellan aerosoler/moln och elektromagnetisk strålning, inverkan på atmosfärens strålningsbalans, aerosolers direkta och indirekta klimateffekter.

* Aerosoler och molns roll i klimatets återkopplingsmekanismer.

* Hur aerosoler och moln representeras i atmosfäriska modeller samt parameterisering av aerosol- och molnprocesser.

* Osäkerhet i klimatmodeller, med betoning på de osäkerheter som beror på aerosoler och moln.

* Experimentella metoder och observationer av betydelse för kursen och med tyngdpunkt på fjärranalys, stationsnätverk och dataassimilering.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen