Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aerosoler, moln och klimat

 • 15 hp

Kursen behandlar atmosfäriska partiklar (aerosoler) och deras inverkan på molnbildning, molnegenskaper och klimat. Aerosoler och moln utgör den största osäkerheten i vår förståelse av och vår förmåga att förutse det framtida klimatet.

Kursen fördjupar sig därför i aerosolers och molns inverkan på klimatet, från processer till klimatmodellers funktion.

Kursen ger kunskaper om:

* Atmosfärens struktur, allmänna cirkulation och molnbildning.

* Atmosfäriska modeller, deras uppbyggnad och funktion: från boxmodeller till regionala/globala transport- och klimatmodeller

* Atmosfäriska aerosolers källor, transformationsprocesser och torr/våtdeposition.

* Växelverkan mellan atmosfärens aerosoler, vattenånga och moln (Khöler-teori).

* Växelverkan mellan aerosoler/moln och elektromagnetisk strålning, inverkan på atmosfärens strålningsbalans, aerosolers direkta och indirekta klimateffekter. * Aerosoler och molns roll i klimatets återkopplingsmekanismer.

* Hur aerosoler och moln representeras i atmosfäriska modeller samt parameterisering av aerosol- och molnprocesser.

* Osäkerhet i klimatmodeller, med betoning på de osäkerheter som beror på aerosoler och moln.

* Experimentella metoder och observationer av betydelse för kursen och med tyngdpunkt på fjärranalys, stationsnätverk och dataassimilering. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, inlämningsuppgifter samtstudiebesök. Seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och studiebesök är obligatoriska.

  Lärandemål


  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för och förklara faktorer som påverkar atmosfäriska aerosolers koncentration,s ammansättning, storleksfördelning, dvs aerosolers källor, sänkor och omvandlingsprocesser
  • redogöra för och förklara hur aerosoler, moln och elektromagnetisk strålning påverkar varandra ochklimatet
  • redogöra för experimentella metoder av betydelse för moln och aerosolers klimateffekter på regional ochglobal skala, samt assimilering av dessa data och databaser
  • redogöra för atmosfäriska modellers principiella funktion, i synnerhet klimatmodellers, och hur aerosoleroch moln representeras i dem
  • kunna tolka resultaten från atmosfäriska modellers simulering av aerosoler/molns egenskaper ochklimateffekter. Vara väl förberedd för att i ett senare karriärsskede själv kunna använda sådana modeller
  • bidra till diskussioner avseende naturliga och mänskliga klimatförändringar, m.a.p. aerosoler och moln
  • sätta in aerosoler och molns klimateffekter i ett större sammanhang, jämföra dem med andra naturliga ochmänskliga klimateffekter, både m.a.p. resultat och osäkerhet
  • redogöra för möjligheter och risker med geoengineering som använder sig av aerosoler

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Olivier Boucher, Atmospheric Aerosols: Properties and Climate Impacts, Springer 2015: www.springer.com

  Other material shared by the teachers over Athena

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Douglas Nilsson, Douglas.Nilsson@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap