Problemlösning i miljö- och hälsoskydd, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar problemlösning individuellt och i grupp inom området miljö- och hälsoskydd. Du ska definiera problem, ta reda på nödvändig information kring problemen, utveckla strategier för att lösa problemen, välja metoder, utvärdera, diskutera och kommunicera resultat.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten. Deltagande i seminarier, övningar, projektarbeten och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

- syntetisera och tillämpa kunskap inom miljö- och hälsoskydd, kretslopp- och miljöskyddsteknik, miljölagstiftning, tillämpad modellering, livsmedelssäkerhet och tillsyn för att utveckla lösningar till problem inom miljö- och hälsoskyddsområdet;

- utvärdera och reflektera över möjligheter och begränsningar att med hjälp av befintlig teknik lösa specifika miljöproblem

- utvärdera och reflektera över om befintlig miljölagstiftning är tillräcklig för att kunna lösa specifika miljöproblem

- kommunicera miljö- och hälsoskyddsproblem och lösningar på ett effektivt sätt i ett sammanhang relevant för en arbetsplats

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen