Go to this page on our english site

Miljöbiogeokemi

 • 7,5 hp

Biogeokemiska cykler av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och andra element är grundläggande för livet på jorden. Dessa biogeokemiska cykler har förändrats av mänskliga aktiviteter, vilket resulterar i miljöutmaningar som global uppvärmning och eutrofiering. Grundläggande förståelse för de biogeokemiska cyklerna och hur de är kopplade är avgörande för att både förstå och mildra konsekvenserna av mänskliga störningar. Vi ska i denna kurs utforska olika biogeokemiska cykler, med fokus på lokala till regionala mark- och vattensystem, och diskutera hur de samverkar och är kopplade till mänskliga aktiviteter.

Kursen behandlar:

 • biogeokemiska processer i mark, inlands- och kustvatten, sediment och nedre atmosfären
 • samverkan mellan olika biogeokemiska kretslopp och deras variationer över årstider och geografiskaskalor
 • olika typer av antropogen påverkan och deras samverkan med biogeokemiska kretslopp
 • effekter av naturliga och antropogena processer på miljöföroreningars omsättning och biotillgänglighet
 • betydelsen av biogeokemi i centrala koncept och verktyg inom miljöförvaltning, t.ex. ekosystemtjänster ochEU:s ramdirektiv för vatten
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier samtstudiebesök är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • beskriva kopplade biogeokemiska kretslopp av kol, näringsämnen och spårämnen i terrestra och akvatiskamiljöer med ett lokalt-regionalt perspektiv
  • förklara hur antropogen påverkan, såsom övergödning och försurning, samverkar med biogeokemiskakretslopp
  • redogöra för huvuddragen av miljöföroreningars kretslopp samt deras koppling till andra ämnes kretsloppsamt annan antropogen påverkan*
  • diskutera konsekvenser av antropogen påverkan på biogeokemiska kretslopp för t.ex. ekosystemtjänster

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  Examinator

  Sofi Jonsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen