Go to this page on our english site

Miljöbiogeokemiskt projekt

 • 7,5 hp

Biogeokemiska cykler av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och andra element är grundläggande för livet på jorden. Genom mänskliga aktiviteter har de biogeokemiska cyklerna förändrats, vilket resulterat i miljöutmaningar som global uppvärmning och eutrofiering.

MI8018
Photo: Igor Semiletov

Grundläggande förståelse för de biogeokemiska cyklerna och hur de är kopplade är avgörande för att förstå, adressera och förutse konsekvenserna av mänskliga störningar. I den här kursen får du som har läst kursen Miljöbiogeokemi (MI8017) chansen att ytterligare fördjupa din förståelse inom ett eller flera av följande ämnen i ett enskilt projekt:

 • biogeokemiska processer i mark, inlands- och kustvatten, sediment och nedre atmosfären
 • samverkan mellan olika biogeokemiska kretslopp och deras variationer över årstider och geografiskaskalor
 • olika typer av antropogen påverkan och deras samverkan med biogeokemiska kretslopp
 • effekter av naturliga och antropogena processer på miljöföroreningars omsättning och biotillgänglighet
 • betydelsen av biogeokemi i centrala koncept och verktyg inom miljöförvaltning, t.ex. ekosystemtjänster och EU:s ramdirektiv för vatten

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen fokuserar på det individuella projektarbetet. Föreläsningar och seminarier kommer också att ges där exempelvis muntliga och skriftliga presentationstekniker diskuteras.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • visa väsentligt fördjupad kunskap inom ett eller flera av ovanstående områden
  • kritiskt analysera och utvärdera vetenskaplig biogeokemisk litteratur
  • sammanställa samt muntligt och skriftligt presentera en vetenskaplig uppsats
  • kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling (kamratgranskning) till annan kursdeltagares arbete

   

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig projektrapport, muntligredovisning samt kritisk granskning av och konstruktiv återkoppling till annan kursdeltagares arbete.

  Examinator

  Sofi Jonsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen