Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap II

 • 30 hp

Det här är kursen du läser efter Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

MKV II

Fortsättningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ger fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod, teori och olika analytiska begrepp. Den ger bredare kunskaper om digitala medier och nyare medieformer. Här ingår bland annat populärkultur, internetkommunikation och sociala medier. Du får även lära dig flera metoder för att kritiskt analysera mediernas produktion, innehåll och publiker.

Vill du börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap ska du läsa Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

 • Kursupplägg

  Precis som i MKV 1 läser du fyra delkurser på 7,5 hp efter varandra. Du får betyg i delkurserna som sedan vägs samman till ett slutbetyg.

  Delkurser

  Information, propaganda, reklam och PR

  Delkursen behandlar från historiska och kommunikationsteoretiska utgångspunkter information, propaganda, reklam och public relations som målinriktade och medierelaterade verksamheter. Framväxten av propaganda och reklam som institutioner i samhället, starkt knutna till politiken respektive ekonomin, belyses liksom utvecklingen av mediebaserade informationskampanjer och myndighetsinformation, från samhällsinformation till PR-verksamhet.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå, redogöra och kunna göra bedömningar för planerade informationsverksamheters ekonomiska,politiska, sociala och kulturella förutsättningar och konsekvenser,
  • kritiskt undersöka villkor för och konsekvenser av en vald planerad informationsverksamhet,
  • förstå, värdera och redogöra för etiska aspekter och gränsdragningar mellan delkursens olika fält, t exinformation och propaganda.

  Populärkulturella världar

  Delkursen behandlar olika teoretiska perspektiv på populärkultur och presenterar analytiska begrepp förstudiet av populärkulturens form, innehåll och reception. I centrum står populärkulturens ideologiska funktion, framför allt i fråga om konstruktioner och kategoriseringar av verkligheten, vilket belyses ur olika perspektiv. I fokus ligger frågor kring identitet och identitetsskapande, inklusive genus, etnicitet, mångkulturoch globalisering.

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • förstå och redogöra för de viktigaste teoretiska perspektiven inom studiet av populärkultur
  • självständigt tillämpa relevanta teoretiska begrepp på ett eget utvalt mediematerial
  • genomföra ålagda uppgifter inom givna tidsramar.       

  Metodologi

  Delkursen behandlar vetenskaplig metod, relationen mellan teori och metod, formuleringen av vetenskapliga problem, forskningsdesign, olika typer av urval och metodfrågor. Vidare innehåller kursen en valbar tillämpningsövning där studenten fördjupar sig i valbar metod på ett konkret och väl avgränsat mediematerial.          

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • beskriva och förstå metoder för analys av medieinnehåll och publiker
  • beskriva och förstå begrepp inom vetenskaplig metod såsom reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och kvalitativa och kvantitativa metoder
  • tillämpa en för materialet lämplig metod på ett mediematerial utifrån konkreta forskningsproblem
  • framställa och visuellt presentera vetenskapliga modeller, tabeller, figurer och diagram.

  Digitala mediekulturer

  Delkursen syftar till att ge studenten kunskaper och verktyg för att kunna kritiskt reflektera och göra bedömningar om de centrala frågor, teorier och debatter som framväxten av nya medieteknologier har gett upphov till, samt att ge en överblick över och praktisk introduktion till de specifika metoder som utvecklats för att studera internet och digitala medier i sitt sociala, kulturella och samhälleliga sammanhang. Delkursen fokuserar på några centrala teman och frågor i dagens digitala mediekulturer, som hackare, pirater och intellektuell egendom; virtuella gemenskaper; medborgarjournalistik och dator- och onlinespel. I delkursen genomförs, i grupp eller enskilt, en undersökning inom medie- och kommunikationsvetenskap, med hjälp avbegrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser. Undersökningen inbegriper egen insamling och analys av data. Val av undersökningsproblem sker i samråd med grupphandledare.
   

  Efter delkursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och diskutera aktuella praktiker och frågor i dagens digitala mediekulturer,- kritiskt reflektera över de centrala frågor, teorier och debatter som framväxten av nya medieteknologier hargett upphov till
  • redogöra för de specifika metoder som utvecklats för att studera internet och digitala medier i sitt sociala,kulturella och samhälleliga sammanhang,- söka, samla, värdera och kritiskt tolka information relevant för en mindre problemställning inom områdetdigitala mediekulturer
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom områdetsamt genomföra ett mindre skriftligt vetenskapligt arbete inom den givna tidsramen 
  • genomföra mindre analyser av innehåll och praktiker på internet utifrån de teorier och metoder som kursenbehandlar
  • skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte, metod och resultat
  • muntligt och visuellt presentera sitt vetenskapliga paper inför grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Seminarier, övningar och handledning är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Information, propaganda, reklam och PR, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen samt muntlig och visuell presentation av workshopövning.
  Populärkulturella världar, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig hemtentamen och skriftlig individuell inlämningsuppgift.
  Metodologi, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig metodrapport, muntlig och visuell presentation av metodrapport samt tillämpningsövning.
  Digitala mediekulturer, 7,5 hp
  Delkursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt paper och muntlig och visuell presentation av detsamma.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Den samlade kurslitteraturen för kurser på Institutionen för mediestudier hittar du här

  Två månader före kursstart.

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen