Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

Kandidatkurs i MKV med examensarbete (kandidatuppsats)

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Så gör du för att bli registrerad på din utbildning hos oss:


Tidsplan inför terminsstarten VT2021

 • 5 januari: Välkomstmail börjar skickas ut från oss till antagna
 • 5–14 januari: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)
 • 11-18 januari reserver kan börja antas 
 • 18 januari kursstart Period 1
 • 23 mars kursstart Period 2

Distans eller Campus? - Undervisningsformer VT2021

Med anledning av Covid-19 och i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer och beslut kommer våren 2021 se annorlunda ut än vanliga terminer. Undervisning på distans blir den huvudsakliga undervisningsformen.

Institutionen för mediestudier kommer undervårterminen 2021 att bedriva sin undervisning huvudsakligen via distansundervisning. 30/1 tas beslut om vissa utbildningar/moment som börjar terminens andra del.
Se här för detaljerad kursinformation (länk till pdf).

Du som har skäl till att inte delta i undervisning som inte skulle ges via distansundervisning i institutionens lokaler kan delta på distans. Kontakta ansvarig lärare för upplägg.

IMS följer Stockholms universitets beslut och rekommendationer om undervisning.


Välkomstmail:

Är du antagen till någon av våra kurser? I så fall kommer du att få ett välkomstmail från oss den 5 januari 2021. Mailet skickas till den e-postadress som du angav när du sökte kursen på www.antagning.se.

OBS: För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig, om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information du behöver för webbregistreringen.

Undantag från webbregistrering: utbytesstudier och vissa sökanden inom masterprogram - registrering på plats enligt information från institutionen.
 


Webbregistrering - så gör du:

 

1: Aktivera ditt universitetskonto - annars kan du inte registrera dig

Innan du kan webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto. Det gör du på sidan aktivera.su.se. Där beställer du samtidigt ditt universitetskort.

Om hur det fungerar med universitetskonto här

Aktivera ditt universitetskonto här

2: Registrera dig - annars mister du din plats!

Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Om du inte registrerar dig senast deadline, förlorar du din plats.

student.ladok.se

Datum för webbregistrering:

För kurser som börjar 18/1 (Period 1) kan du webbregistrera dig:

 • 5/1 - 14/1 

För kurser som börjar 23/3 (period 2) kan du webbregistrera dig::

 • 5/1 - 21/3

Reserv - antagen som reserv

Från 11 till 18 jan antas eventuella reserver. Om du blir antagen kommer du att få ett välkomstmail från oss som du måste svara på inom utsatt tid. Kolla din mail (och även skräpposten) dagligen under den här perioden så att du inte missar viktig information och riskerar att förlora din plats.

Villkor - antagen med villkor (Vi)

Du som antagits med villkor kan inte registrera dig på kursen förrän vi kunnat se att du är behörig. Om du har skrivit en omtenta sent på terminen så måste den kanske rättas innan villkorsspärren kan tas bort. Om du fortfarande inte kan registrera dig den 14 januari, kontakta oss på telefon eller e-post så ska vi se varför villkorsspärren inte tagits bort.

Student med funktionsnedsättning/funktionsvariation

Ansök om stöd redan som antagen student eller så snart du har blivit registrerad. Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Ansök om stöd så snart du har blivit registrerad.


Hitta din kursinfo

Schema och kurslitteratur hittar här på din kurs i utbildningskatalogen.

Läroplattformen ATHENA

När du registrerat dig kommer du åt kursens kurssida i Athena.

Athena är läroplattformen vi använder. Athena är en del av "It's learning". I praktiken kommer Athena vara din huvudsakliga plats under kurserna du läser. 

OBS: Du måste vara registrerad student på kursen - annars kommer du inte åt Athena.

Varje kurs du är registrerad på har en Athena-sida - en "Kurssida". 

Där hittar du uppdateringar och information från kursansvarig, schema, planeringar, uppgifter och annat som du behöver under din utbildning.

Om du inte hittar din Athena-sida - kontakta studentexpeditionen.

Tips: ladda ner appen It's Learning.

Till Athena


 


Tidsplan inför terminsstarten VT2021

 • 5 januari: Välkomstmail börjar skickas ut till antagna
 • 5–14 januari: Webbregistrering för alla kurser (om inte annat angetts i välkomstmailet)
 • 11-18 januari reserver kan börja antas 
 • 18 januari kursstart Period 1
 • 23 mars kursstart Period 2

 


Kontakt

Har du frågor om registrering kontaktar du våra studentexpeditioner i ämnet du ska läsa:

Filmvetenskap: studentinfo@mail.film.su.se

Modevetenskap: infofashion@ims.su.se

Medie- och kommunikationsvetenskap: exp@jmk.su.se

Journalistik: exp@jmk.su.se

 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras både traditionella massmedier (press, radio och tv) ochnya medieformer, med fokus på mediers roller och betydelser i samhälle och kultur. Kandidatkursen gerfördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder för att kritiskt analysera medieproduktion,medieinnehåll och medieanvändning i ett självständigt examensarbete.
 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen består av tre moment. Det första behandlar teoretiska och metodologiska utgångspunkter förvetenskaplighet i studier av medierad kommunikation. Olika human- och samhällsvetenskapliga ansatserdiskuteras inom ramen för en orientering i modern vetenskapsteori. Moment två och tre innehåller alternativavalfria fördjupningar och specialiseringar inom teori respektive metod. Specialiseringarna omfattar centralateori- och metodområden inom medie- och kommunikationsvetenskapen, och väljs med hänsyn till detplanerade examensarbetet. 

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  I delkursen genomförs, enskilt eller parvis, en självständig undersökning inom medie- ochkommunikationsvetenskap med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser.Undersökningen inbegriper egen insamling och självständig och kritisk analys av data.Undersökningsproblem väljs i samråd med handledare.

  Undervisning

  Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska.

  Delkurs 2: Undervisningen sker i form av individuell handledning, grupphandledning och seminarier.Seminarierna är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Delkurs 1: Vetenskaplighet, teori och metod, 15 hp

  Delkursen examineras genom tre individuellt författade seminarieartiklar, vilka redovisas och diskuteras påseminarier.

  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp

  Delkursen examineras genom författandet av ett examensarbete, muntlig och visuell presentation och försvarav det egna examensarbetet samt opponering på annan students examensarbete vid seminarier.

  b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt 
  F    = Helt otillräckligt 
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser. Slutbetyg på hel kurs sätts genomatt delkursernas bokstavsbetyg A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal, förutom detta väger betyget på examensarbetet tyngre, och viktas 1,5 gånger övriga delkurser. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas, med undantag för betyget A som ges från medelvärdet 4,2 och uppåt.
  För att få betyg på respektive delkurs krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt närvarokrav och avklarade obligatoriska uppgifter (kurskrav).
  Delkurs 2: Examensarbete, 15 hp 
  Kurskrav: Efter seminariebehandling ska examensarbetet revideras och lämnas in i slutversion inom två veckor.
  Närvaro vid minst två seminarier förutom försvar av det egna examensarbetet och opponering på annan students examensarbete. 
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompensationsuppgift.
  e.    För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ettexaminationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått Fx eller F på prov två gånger av samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. 
  Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
  f.    Komplettering av examensarbetet och andra examinationsuppgifter kan medges om studenten ligger näragränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Kompletteringsuppgiften ska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Studenten erbjuds vid behov av komplettering en kortare handledning.
  g.    Student som påbörjar examensarbetet har rätt till 8 timmar handledningstid (kontakttid).
  h.    Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av denförelagda uppgiften, genomförande av undersökningen, beakta gällande forskningsetiska normer, kunskap om metoder, teoretisk bakgrund och tidigare forskning inom området, tolkning och analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, muntlig och skriftlig presentation av eget arbete samt muntlig presentation, opposition och värdering av annat motsvarande examensarbete på seminarium. Betygsättning på examensarbetet sker med hänsyn taget till att studenten måste lämna in en reviderad slutversion efter försvar av det egna arbetet. Betyget som sätts efter seminariebehandling ändras alltså inte när slutversionen lämnats in.
  i.    Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, skaalltid göras hos institutionsstyrelsen. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under e) där reglerna för detta anges.
  j.    Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätttill mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
   

  Examinator

  Examinatorer HT20

  Examinatorer VT21

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se