Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för naturvetenskaper II

Matematik för naturvetenskaper II omfattar 15 hp och är en fortsättning på Matematik för naturvetenskaper I. Kursen läses främst av studenter på kandidatprogrammen i fysik, astronomi och meteorologi, samt sjukhusfysikerprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

Kursen bygger vidare på Matematik för naturvetenskaper I, med mer analys och linjär algebra, samt diskret algebra. Matematik för naturvetenskaper I och Matematik för naturvetenskaper II motsvarar tillsammans kursen Matematik I, 30 hp, så efter denna kurs är du behörig till fortsättningskurser i matematik.

Kursen ges endast på vårterminen, på halvfart och anpassad för att läsas parallellt med kursen Klassisk fysik.

Innehåll

Kursen behandlar ekvationer med absolutbelopp och olikheter, gränsvärden av talföljder och funktioner, egenskaper hos kontinuerliga och deriverbara funktioner, asymptoter och avancerad grafritning, definition av integral och huvudsatsen, serier och generaliserade integraler, Taylor-polynom med tillämpningar, primtal och modulikalkyl, Euklides algoritm, logik och mängdlära, induktion, kombinatorik och binomialsatsen, linjer och plan, linjära avbildningar och deras matriser, dubbelintergraler och volym, variabelbyte i dubbelintegraler, differentialkalkyl i två variabler, partiella differentialekvationer, andragradskurvor och ytor.

 • Kursupplägg

  Matematik för naturvetenskaper II består av tre moment, där salstentamen är det mest omfattande. Utöver denna ingår en seminariekurs med ungefär en träff i veckan under hela terminen (med obligatorisk närvaro), där du får öva på att diskutera matematiska problem och presentera lösningar muntligt och skriftligt, och en datorlaborationskurs mot slutet av terminen, där du använder programvara för att lösa matematiska problem.

  Undervisning

  Kursen har vanligen två föreläsningar i veckan, följda av räkneövning och handledningstid. Dessutom tillkommer seminarier, träffar i mindre grupp för att diskutera matematiska problem och öva på att presentera lösningar. Dessa har obligatorisk närvaro.

  Kursen har också omfattande videomaterial, tillgängligt från kurshemsidan. Det finns ett handledningsforum där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik för naturvetenskaper I har tre examinerande moment:

  • Problemlösningsseminarium, 3 hp
  • Datorlaborationer, 3 hp
  • Salstentamen, 9 hp

  Seminariet examineras med inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, datorlaborationerna med laborationer och skriftligt prov, och salstentamen med skriftligt prov. På de första två kan du bara få godkänt eller underkänt, och på salstentamen är betygsskalan A-F.

  För att bli godkänd på kursen måste du vara godkänd på alla delarna. Slutbetyget bestäms av betyget på salstentamen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Länk till schema i TimeEdit finns nedan. Se också information på kurshemsidan. Observera att vi inte använder Athena, utan kurshemsidan finns på kurser.math.su.se.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II