Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om rörelser och processer i jordens atmosfär och hur de påverkar väder och klimat. Du studerar atmosfärens vertikala struktur och de fysikaliska samband som kan förklara denna. Utgångspunkten är allmänna gaslagen och ideala gasers egenskaper. Energiomvandlingar mellan arbete, inre energi och externa värmekällor/sänkor utreds med hjälp av klassisk fysik. Vidare behandlas avdunstning, kondensation och frysning av vatten, vilka till stor del bestämmer temperaturvariationerna i atmosfären.

Vidare får du grundläggande kunskaper om flödesmekanik som en förberedelse för senare kurser i meteorologi, oceanografi och klimat. Det handlar om laminär och turbulent strömning, luftmotstånd, gränsskikt, konvektion mellan parallella väggar och dynamisk similaritet, samt Navier-Stokes ekvationer, kontinuitetsekvationen, virvlingsekvationen, Bernoullis ekvation, Reynolds tal och strömfunktionen.

Atmosfären drivs av växelverkan mellan strålning, luftens molekyler och partiklar. Kursen behandlar dessa processer med utgångspunkt i grundläggande fysik och kemi. Kunskaper om atomer och molekyler, strålningsprocesser och kemi tillämpas för att beskriva atmosfärens sammansättning och energibalans. Fokus ligger på en förståelse av växthuseffekten och kemiska kretslopp som påverkar utvecklingen av jordens klimat.

Kursen introducerar teorin för strömning i roterande system och dess tillämpning på atmosfären. Bl.a. behandlas geostrofisk balans, enligt vilken vinden blåser längs isobarerna, termisk vind, som bestämmer hur vinden varierar med höjden, Ekmanspiralen, som beskriver hur den påverkas av markfriktionen, och grundläggande virveldynamik, såsom Bjerknes cirkulationssats och bevarandet av den potentiella virveln.

Det ingår även analys av aktuella vädersituationer och laborationer i strålning och kemi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen