Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om rörelser och processer i jordens atmosfär och hur de påverkar väder och klimat. Du studerar atmosfärens vertikala struktur och de fysikaliska samband som kan förklara denna. Utgångspunkten är allmänna gaslagen och ideala gasers egenskaper. Energiomvandlingar mellan arbete, inre energi och externa värmekällor/sänkor utreds med hjälp av klassisk fysik. Vidare behandlas avdunstning, kondensation och frysning av vatten, vilka till stor del bestämmer temperaturvariationerna i atmosfären.

Vidare får du grundläggande kunskaper om flödesmekanik som en förberedelse för senare kurser i meteorologi, oceanografi och klimat. Det handlar om laminär och turbulent strömning, luftmotstånd, gränsskikt, konvektion mellan parallella väggar och dynamisk similaritet, samt Navier-Stokes ekvationer, kontinuitetsekvationen, virvlingsekvationen, Bernoullis ekvation, Reynolds tal och strömfunktionen.

Atmosfären drivs av växelverkan mellan strålning, luftens molekyler och partiklar. Kursen behandlar dessa processer med utgångspunkt i grundläggande fysik och kemi. Kunskaper om atomer och molekyler, strålningsprocesser och kemi tillämpas för att beskriva atmosfärens sammansättning och energibalans. Fokus ligger på en förståelse av växthuseffekten och kemiska kretslopp som påverkar utvecklingen av jordens klimat.

Kursen introducerar teorin för strömning i roterande system och dess tillämpning på atmosfären. Bl.a. behandlas geostrofisk balans, enligt vilken vinden blåser längs isobarerna, termisk vind, som bestämmer hur vinden varierar med höjden, Ekmanspiralen, som beskriver hur den påverkas av markfriktionen, och grundläggande virveldynamik, såsom Bjerknes cirkulationssats och bevarandet av den potentiella virveln.

Det ingår även analys av aktuella vädersituationer och laborationer i strålning och kemi.

Om ämnet: Meteorologi

Meteorologi

Meteorologi är vetenskapen om jordens atmosfär och handlar om att tillämpa matematik, fysik och kemi för att förstå vad som styr jordens väder och klimat. ├även om vädret alltid har påverkat oss är meteorologi ett ganska nytt område. Idag ger hjälpmedel som radar, satelliter och kraftfulla superdatorer ny kunskap om atmosfärsprocesser som är viktiga för dagens och framtidens klimat. Med en bra grund i matematik och fysik kan man förstå hur jordens atmosfär och klimat fungerar. Med kunskap i kemi kan man även förklara till exempel molnbildning, jordens strålningsbalans, klimatförändringar, miljöproblem och växthuseffekten. Meteorologi handlar också om låg och högtryck, orkaner, åska, luftföroreningar och värmetransporten mellan ekvatorn och polerna. För att vi ska förstå klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet undersöker vi även samspelet mellan marken, haven och atmosfären.

ARBETSMARKNAD Väder och klimat är ett ständigt aktuellt ämne och meteorologer, oceanografer och klimatexperter behövs på många ställen i samhället. Efter kandidatexamen och vidare studier på vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat kan du få jobb på till exempel SMHI eller i Försvarsmakten. Där arbetar de huvudsakligen med väderprognoser men även med havs och klimatfrågor. Meteorologer arbetar också med miljö, energi och försäkringsrelaterade uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Studier på vårt masterprogram öppnar för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga ämnen.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Meteorologiska institutionen (MISU)